Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się  w dniu 26 kwietnia o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, przy ul. Chopina 17 w Bolesławcu.

Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół z siedzibą w Bolesławcu w dniu 26 kwietnia 2016 r.:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej;
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącą Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2015;
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2015 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2015;
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków za lata 2013-2015;
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu;
 13. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członków Zarządu;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Stowarzyszenia;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej;
 16. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 18. Wolne Wnioski;
 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
Skip to content