Nasz Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni,
ich Potomków oraz Przyjaciół

(wybrany i zatwierdzony podczas Walnego Zgromadzenia, w dniu 11 kwietnia 2019 r.)

Prezes – Halina Waniak

Wiceprezes – Tekla Muszyńska

Sekretarz – Krystyna Sas

skarbnik – Leokadia Klecha

członek zarządu – Marian Posadowski

Foto: Michał Szwed, 25 kwietnia 2019

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Gałka 

członkowie – Elżbieta Wyspiańska i  Karol Herbut.


Foto: Michał Szwed, 25 kwietnia 2019

 

.

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni,
ich Potomków oraz Przyjaciół

(wybrany i zatwierdzony podczas Walnego Zgromadzenia, w dniu 26 kwietnia 2016 r., ze zmianą z dnia 20 lipca 2017 r.)

Prezes – Halina Waniak

Wiceprezes – Tekla Muszyńska

Sekretarz – Mirosława Wesoła

skarbnik – Karol Herbut

członek zarządu – Bolesław Lisiewicz

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Gałka 

członkowie – Leokadia Klecha i  Jerzy Zawada.

????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                    Foto: Rafał Tur, 14 czerwca 2016

.

Na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Prawa o Stowarzyszeniach i decyzji Założycielskiego Zebrania Reemigrantów z Bośni,  podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół,  które odbyło się 20 lipca 2017 roku, przyjmuje się  STATUT o brzmieniu:

 

 

STATUT

„Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół”

z siedzibą Bolesławcu

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół” jest niezależną; dobrowolną, apolityczną, nie nastawioną na zysk organizacją Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, pragnących zachować język, obyczaje, kulturę i przyjaźń z narodami południowych Słowian

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół” – zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów jest miejscowość Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Bolesławiec, miasto Bolesławiec.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.: 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. zachowanie od zapomnienia miejsc, z których członkowie Stowarzyszenia powrócili do Polski poprzez kulturowe, turystyczne, gospodarcze, sportowe i inne działania;
 2. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym zwłaszcza współpraca z członkami wszystkich narodów byłej Jugosławii;
 3. współpraca z Polakami i ich potomkami z Bośni i Hercegowiny, Serbii i Chorwacji;
 4. organizacja spotkań integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów;
 5. organizacja wystaw, festynów, festiwali, jarmarków, koncertów i innych form związanych z promowaniem kultury bałkańskiej;
 6. prowadzenia i pomocy w działalności naukowej społecznie użytecznej;
 7. organizacja wyjazdów do miejsc związanych z historią i kulturą bałkańską;
 8. dbałość o miejsca pamięci związane z historią Członków Stowarzyszenia i ich rodzin, w szczególności poprzez tablice pamiątkowe, wiązanki okolicznościowe, znicze;
 9. organizacja zajęć edukacyjnych związanych z krzewieniem kultury bałkańskiej, w szczególności nauka języka, śpiewu, tańca, warsztatów kulinarnych;
 10. ochrony dóbr kultury i tradycji;
 11. organizacja pomocy materialnej i niematerialnej dla Członków Stowarzyszenia;
 12. edukacja, oświata i wychowanie dorosłych, dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 13. działalność charytatywna;
 14. ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. promocja Polski, powiatu bolesławieckiego, miasta Bolesławiec i gmin, których kultywują tradycję południowo słowiańską;
 16. upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takie działań wspomagających rozwój demokracji;
 17. występowanie przed organami administracji samorządowej i rządowej, organizacjami społecznymi z inicjatywami w zakresie realizacji celów statutowych stowarzyszenia;
 18. informowanie społeczeństwa o swoim istnieniu i działalności za pośrednictwem środków masowego przekazu;
 19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 20. inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich. kulturalnych, oświatowych i wydawniczych. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 2. współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi;
 3. współpracę z instytucjami i organizacjami krajów Południowych Słowian zainteresowanymi Rzeczpospolitą Polską oraz udzielenie im pomocy w szerzeniu wiedzy o Polsce,
 4. zapoznanie społeczeństwa polskiego z życiem Południowych Słowianich historią, kulturą i nauką oraz osiągnięciami społeczno–gospodarczymi;
 5. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 6. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
 7. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
 8. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
 9. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;
 10. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
 11. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
 12. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
 13. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
 14. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 7.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków „Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół”.
 2. Wyłącznie nieodpłatną statutową działalnością pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.5l.Z),
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji. gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 • Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
 1. Stowarzyszenie w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 9.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, tel. Kontaktowy, adres e-mail;

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 11.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12.

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a)-c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 12.

§ 14.

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 12 ust. 2 lit. b-d.

§ 15.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 16.

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 17.

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 18.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20.

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,

n) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,

o) wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.

§ 21.

1. Zarząd składa się z od 5 do 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 22.

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i działalność Stowarzyszenia

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z własnej działalności,

g) dochodów z majątku.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26.

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) członków Stowarzyszenia i jego organów,

b) pracowników Stowarzyszenia,

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a)-d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 27.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 28.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 29.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 30.

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Skip to content