Ogłoszenie z dnia 28 maja 2021

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Członków , które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej BOK – MCC, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwał i wniosków);
 3. podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroamdzenia Członków;
 4. stwierdzenie prawidłwości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. przyjęcie porządku obrad;
 6. przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020;
 7. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020;
 8. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020;
 9. podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spraozdania finansowego za rok 2020;
 10. podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za wykonanie przez nich obowiązków w 2020 roku;
 11. wolne wnioski – sprawy różne
 12. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek 🎄 Niech Nowy Rok 2021 przyniesie to, co najcenniejsze: dobre zdrowie, radość bliskich oraz spełnienie wszystkich życiowych planów

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia z absolutorium za 2019 rok❗️

We wtorek, 25 sierpnia po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące rok 2019. Prezes Halina Waniak, przedstawiła sprawozdanie finansowe i bardzo obszernie przedstawiła merytoryczne działania stowarzyszenia w 2019 roku, a że był to kolejny bardzo intensywny rok, prezentujemy je poniżej:
styczeń – występ naszego zespołu podczas 26. Finału WOŚP. To również czas opracowywania różnego rodzaju projektów, w 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do 6 (ze środków Kancelarii Senatu na dwa zadania: ‘Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa’ i ‘Polskie ślady w Bośni’; ze środków UMWD na wydanie publikacji ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’; ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec również na wydanie publikacji wspomnianej publikacji i na cykl spotkań ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’; a także z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu na dofinansowanie wyjazdu ZPiT ‘Mały Bolesławiec’ na Festiwal Mała Europa’)
luty – to spotkania stowarzyszenia przy ‘tłustym pączku’ , próby chóru i grupy tanecznej;
marzec – spotkanie delegacji stowarzyszenia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, nadanie tytułu ‘Zasłużony obywatel Gminy Prnjavor’ Pani HAlinie Waniak, rekreacyjny wyjazd członków Stowarzyszenia do Polanicy Zdrój;
maj – spotkanie z dr Rozalią Ligus podczas wykładu ‘Migrujące biografie – pamięć pokoleń i odzyskania wiedzy utraconej’; organizacja spotkania z bolesławiecką młodzieżą na temat ‘Co z tymi pradziadkami? Pamięć (nie) pamięć w rodzinie’ – Oba spotkania zrealizowane zostały w ramach projektu ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’;
czerwiec – występ naszego zespołu podczas XV Bałkańskiej Festy w Bolesławicach; wyjazd 8 osobowej grupy do Bośni w celu przygotowania terenu pod ogrodzenie cmentarza w Nowym Martyńcu, przyjazd z Bośni 35 – osobowej grupy Polonii na kilkudniowy pobyt w Bolesławcu, udział naszych gości i naszych zespołów w Festiwalu Kultury Europejskiej;
lipiec – delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z ZPiT ‘Mały Bolesławiec’ wzięła udział w X Festiwalu Mała Europa w Prnjavorze (Bośnia);
wrzesień – to 10 dniowy pobyt członków naszego Stowarzyszenia w Bośni i kontynuacja prac na polskim cmentarzu w Nowym Martyńcu. Podczas pobytu zakończyliśmy prace polegające na postawieniu ogrodzenia. 12 września nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Uroczystą Mszę Św. w tym miejscu odprawił proboszcz parafii w Prnjavorze wielebny Vlado Lukenda. Oprócz niego, w uroczystości udział wzięli: Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie, Monika Krismanić – Konsul Polskiej Ambasady w Sarajewie, Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie i w Doboju, Naczelnik Opśtina Srbca – Mladjan Dragosavljević, Branko Deket – przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze, Miroslaw Ćetojewić – wieloletni przyjaciel Polaków, opiekun cmentarza w Novym, przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora, przedstawiciele polskich organizacji polonijnych i członkowie naszego Stowarzyszenia, a wśród nich potomkowie Polaków pochowanych na tym cmentarzu. A wszystko udało się dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Kancelarii Senatu. Podczas tego pobytu udało nam się odwiedzić Sarajewo, gdzie wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, z okazji 130 – lecia konsekracji katedry w Sarajewie; Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Panem Tadeuszem Jurkowskim autorem publikacji ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’; Pan Tadeusz Jurkowski podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec otrzymał tytuł ‘Zasłużony dla MIasta Bolesławiec’, tytuł rada przyznała na wniosek radnej Iwony Bojko.
październik – spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia na Ośrodku Sportowym (MOSiR) w Bolesławcu;
listopad – organizacja kolejnego spotkania w ramach projektu ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’ z udziałem Kapeli Herbutów i zespołu Niespodzianka; udział w corocznym święcie niepodległości i złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości;
grudzień – spotkanie opłatkowe naszego stowarzyszenia, na które zaprosiliśmy władze miasta, powiatu, proboszcza parafii; występ naszego zespołu podczas corocznej Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości.

Udzielenie absolutorium dla Zarządu daje prawo do dalszego jego funkcjonowania w obecnym składzie: Halina Waniak (prezes), Tekla Muszyńska (wiceprezes), Krystyna Sas (sekretarz), Leokadia Klecha (skarbnik), Marian Posadowski (członek) a także Stanisław Gałka, Elżbieta Wyspiańska i Karol Herbut (komisja rewizyjna) ????

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu. Ewie Sondaj za poprowadzenie zebrania. Serdecznie dziękujemy również za pomoc w przeprowadzeniu spotkania Pani Angelice Posackiej (z Kancelarii Adwokackiej adwokata Michała Cołokidziego) i Dyrektorowi BOK – MCC za całoroczną opiekę i możliwość organizowania naszych spotkań w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”

foto: Iwona Bojko

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze , które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej ” Orzeł ” w Bolesławcu, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3 . Wybór Komisji skrutacyjno-mandatowej , uchwał i wniosków

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2019 r.

7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego za 2019 rok.

8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwał.

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok.

11 . Przedstawienie propozycji zwiększenia składek członkowskich.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad walnego zebrania.

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki ochronnej!

Halina Waniak – Prezes Zarządu

Bolesławiec, 10.08.2020

Informacja w związku z pandemią koronawirusa:

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nasz wyjazd do Mrzeżyna zostaje odwołany❗️ Pozostajemy jednak w kontakcie z ośrodkiem, w którym mieliśmy zaplanowany pobyt, i może wybierzemy się tam jesienią.

Będziemy o wszystkim informować, a dziś zalecamy pozostawanie w domach i przypominamy – jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych❗️

.

Nowy rok, nowe plany!

Planując działania na rok 2020, złożyliśmy kilka projektów, pierwsze z nich otrzymały już dofinansowanie! W otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec otrzymaliśmy dofinansowanie na:

1. Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni

– cykl spotkań otwartych dla mieszkańców, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób historii reemigrantów młodszym pokoleniom. W ramach zadania planujemy 4 spotkania:

2. Polskie osady, kościoły i cmentarze w Bośni w latach 1896-1946 – rejon Gradiška i Derventa

czyli opracowanie, które zamierzamy wydać drukiem  w 2020 roku. Jego autorem będzie Jan Bujak – regionalista, autor m. in. trylogii ‘Galicjanie i Serbowie’ i  opracowania ‘Polskie parafie w Bośni w latach 1881-1946 –  dekanat Prnjavor’. Wydane w nakładzie 300 egzemplarzy, opracowanie trafi do rąk bolesławian, Muzeum, Bibliotek. Premierę wydania zorganizujemy w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł (organizacja spotkania promocyjnego, spotkanie z autorem – wieczór autorski połączony z poczęstunkiem (tradycyjna pita i kawa po bośniacku). Kolejny raz dziękujemy miastu Bolesławiec.

rok 2019

To był dla nas kolejny, dobry rok!

Rok pełen sukcesów, radości, ale i wytężonej pracy. Czas, więc na małe podsumowanie. Zaczniemy od niezwykłego, międzynarodowego wyróżnienia. Za wkład w wieloletni rozwój i polepszanie współpracy pomiędzy naszymi partnerskimi miastami – Prnjavorem i Bolesławcem, Pani Halina Waniak otrzymała wyróżnienie „Zasłużony Obywatel Gminy Prnjavor”❗️

Z początkiem roku, zmienił się nam nieco skład zarządu. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego podsumowano minioną kadencję i wybrano nowe władze na najbliższe 3 lata. Prezesem ponownie została Halina Waniak, a Wiceprezesem Tekla Muszyńska. Nowe osoby w Zarządzie to Krystyna Sas – sekretarz, Klecha Leokadia- skarbnik i członek zarządu Marian Posadowski. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Stanisław Gałka, a w składzie są również Elżbieta Wyspiańska i Karol Herbut.

Kończący się rok minął nam niezwykle pracowicie. To był już czwarty rok z rzędu, gdy Kancelaria Senatu RP wsparła nasze działania, tym razem poprzez dofinansowanie dwóch kolejnych projektów: ‘Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa’ i ‘Polskie ślady w Bośni’ w ramach zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2019. Dzięki temu mogliśmy gościć w Bolesławcu 35 osobową grupę Polonii z Bośni. Byli to członkowie (wraz z rodzinami) dwóch zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń – Stowarzyszenia Polaków w Banja Luce i Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora.

Na przełomie lipca i sierpnia tego roku delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z Zespołem Pieśni i Tańca ‘Mały Bolesławiec’, przebywała w Bośni i Hercegowinie. Podczas kilkudniowego pobytu spotkali się z Polonią i Polakami, zrzeszonymi w stowarzyszeniach – ‘Stowarzyszenie MAK z Celinowca’, ‘Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora’ a także Polonią z miejscowości Sarajewo. Zespół wystąpił na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze”, a także przed polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie Butmir, w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Wyjazd udało nam się zorganizować w ramach zadania – ‘Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze’– współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, przy zaangażowaniu Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS).

Bardzo długa, pracowita i owocna okazała się wrześniowa wyprawa ‘Polskimi śladami po Bośni’. Udało nam się zgodnie z planem, ogrodzić uznany za narodowy pomnik Bośni i Hercegowiny, historyczny polski cmentarz, założony w 1898 roku w miejscowości Nowy Martyniec. Uroczystą Mszę Św. na tym odnowionym i ogrodzonym miejscu odprawił proboszcz parafii w Prnjavorze wielebny Vlado Lukenda. Oprócz niego, w uroczystości udział wzięli: Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie, Monika Krismanić – Konsul Polskiej Ambasady w Sarajewie, Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie i w Doboju, Naczelnik Opśtina Srbca – Mladjan Dragosavljević, Branko Deket – przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze, Miroslaw Ćetojewić – wieloletni przyjaciel Polaków, opiekun cmentarza w Novym, przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora, przedstawiciele polskich organizacji polonijnych i członkowie naszego Stowarzyszenia, a wśród nich potomkowie Polaków pochowanych na tym cmentarzu.

Kontynuując wyprawę polskimi śladami po Bośni, nie mogliśmy pominąć Katedry Serca Jezusowego w Sarajewie. To tu, przed świątynią od 2014 roku stoi pomnik Jana Pawła II, na pamiątkę spotkania polskiego Papieża z mieszkańcami stolicy Bośni i Hercegowiny (w 1997 roku). W niedzielne przedpołudnie, 15 września wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, z okazji 130 – lecia konsekracji katedry w Sarajewie. We Mszy Św. udział wzięli również nasi Przyjaciele, Pan Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie i Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR, ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie.

Po latach starań udało nam się pozyskać dofinansowanie na druk pracy Pana Tadeusza Jurkowskiego pt. ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947’. Publikacja została wydana w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydawcą, na zlecenie naszego Stowarzyszenia było Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. A Pan Tadeusz Jurkowski otrzymał od Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec.”

Dwukrotnie zaprosiliśmy mieszkańców Bolesławca, na spotkania z cyklu – ‘Dla siebie i innych – Bałkany w naszych sercach’ ukazujące kulturowe i kulinarne bogactwo tradycji naszych przodków. A zrealizowaliśmy je w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Niech Nowy 2020 Rok będzie równie udany! Wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia, Życzymy samych życiowych wspaniałości, sukcesów, radości i wielu dobrych dni. Do Siego Roku !

        

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia, jak co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę wigilijną. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Piotr Roman – Prezydenta Miasta Bolesławiec, Józef Pokładek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Mirosław Horzempa – Wicestarosta Bolesławiecki, Barbara Kuduk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bolesławieckiego, Roman Jaworski – zastępca Wójta Gminy Bolesławiec, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – ksiądz Andrzej Gidziński oraz Jan Bujak – nasz Przyjaciel i członek honorowy stowarzyszenia.

– Serdecznie dziękuję za ten rok pełen sukcesów, radości, ale i wytężonej pracy. Wszystkim Państwu życzę szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, niech będą czasem odpoczynku i wzajemnej życzliwości – mówiła podczas świątecznego spotkania Halina Waniak, prezes stowarzyszenia.

Uroczystość uświetnił świąteczny koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Jana Chojnackiego. Oprócz pięknych życzeń a także prezentów, otrzymanych od przybyłych gości, pyszne wigilijne potrawy dopełniły wspaniałą świąteczną atmosferę.

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym facebookowym profilu ▶️ https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

.


Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947 – spotkanie autorskie

26 września 2019 w bolesławieckim Orle, uroczyście podsumowaliśmy zrealizowany projekt wydawniczy. Po latach starań, udało nam się pozyskać dofinansowanie na druk pracy magisterskiej Pana Tadeusza Jurkowskiego pt. „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947”. Na spotkanie z autorem pracy licznie przybyli goście, a wśród nich Kornel Filipowicz – Zastępca Prezydenta Miasta, Józef Pokładek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, miejscy radni i członkowie naszego Stowarzyszenia. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Bober – Tubaj, Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Były wspomnienia, rozmowy, podziękowania i koncert Zespołu Stowarzyszenia Reemigrantów 🙂

Publikacja pt. „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947” jest pracą magisterską napisaną pod kierunkiem dr. Leszka Winowskiego, obronioną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, w 1970 roku. Stanowi cenne źródło wiedzy dotyczące historii naszego miasta. Została wydana drukiem w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydawcą, na zlecenie naszego Stowarzyszenia jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

foto: Michał Szwed

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym facebookowym profilu ▶️ https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

.

Polskie ślady w Bośni

12 września 2019 r., odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy na historycznym polskim cmentarzu miejscowości Nowy Martyniec /Bosnia i Herecegowina/. Cmentarz, którego patronem jest św. Andrzej, został założony w 1898 roku, a pochowanych jest tu 1364 osób (wg ks. Lukendy, inne źródła podają ponad 1500). Jego powierzchnia to 5400 m2. Ostatni pogrzeb odbył się tu w 1946 roku. W 2013 roku, staraniem Karoliny Atagić z Sarajewa, teren cmentarza został uznany za narodowy pomnik Bośni i Hercegowiny.

Uroczystą Mszę Św. odprawił proboszcz parafii w Prnjavorze wielebny Vlado Lukenda. Oprócz niego, w uroczystości udział wzięli: Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie, Monika Krismanić – Konsul Polskiej Ambasady w Sarajewie, Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie i w Doboju, Naczelnik Opśtina Srbca – Mladjan Dragosavljević, Branko Deket – przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze, Miroslaw Ćetojewić – wieloletni przyjaciel Polaków, opiekun cmentarza w Novym, przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora, przedstawiciele polskich organizacji polonijnych i członkowie naszego Stowarzyszenia, a wśród nich potomkowie Polaków pochowanych na tym cmentarzu. Uroczystość zakończyła wspólnym obiadem. Relacja foto znajduje się na naszym profilu:
▶️ https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

Cmentarz został uporządkowany i ogrodzony w ramach realizowanego projektu ‘Polskie ślady w Bośni’, współfinansowanego ze środków finansowych Kancelarii Senatu w ramach programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku!


Festiwal Mniejszości Narodowych Gminy Prnjvavor „Mała Europa”


Na przełomie lipca i sierpnia tego roku delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”, przebywała w Bośni i Hercegowinie. Podczas kilkudniowego pobytu spotkali się z Polonią i Polakami, zrzeszonymi w stowarzyszeniach – ‘Stowarzyszenie MAK z Celinowca’, ‘Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora’ a także Polonią z miejscowości Sarajewo.
Zespół wystąpił na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze”, a także przed polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie Butmir, w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. 
Wyjazd udało nam się zorganizować w ramach zadania – „Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze” – współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego! Dziękujemy Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) za pomoc w organizacji 🙂

Więcej zdjęć z wyjazdu na Festiwal „Mała Europa” znajduje się na naszym facebookowym profilu
▶️ https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

Jedziemy do Bośni

W ostatni weekend lipca w Bośni, odbywa się Festiwal Mniejszości Narodowych Gminy Prnjvavor „Mała Europa”. To już 10. edycja tej barwnej, wielokulturowej imprezy, której współorganizatorem jest m.in. Polonia zamieszkująca Bośnię i Hercegowinę. Po raz kolejny zaproszenie od władz Prnjavora otrzymało nasze Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Jedziemy do Bośni pielęgnować współpracę kulturalną i promować Dolny Śląsk. Na festiwalowej scenie polską kulturę zaprezentujemy razem z  Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”. Podczas pobytu w Bośni odwiedzimy również stolicę Bośni. Do Sarajewa zaprosił nas Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR  ppłk Paweł Jędryczka. W ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, „Mały Bolesławiec” zatańczy dla polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Butmir.

Od początku swojego powstania, nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej. Współpracując z polonijnymi stowarzyszeniami, dbamy o utrwalanie rzetelnego wizerunku Polski i rozwijanie wszechstronnej współpracy z Polonią zamieszkującą obecnie tereny Bośni i Hercegowiny.

Prezentując polską kulturę dbamy o utrzymanie kontaktu z Ojczyzną zarówno Polakom żyjącym w Bośni od dziesięcioleci, jak i tym, którzy pełnią tam odpowiedzialną służbę. Wyjazd organizowany jest w ramach zadania – „Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze” – współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego!

.

Polska Kultura w Bośni

W dniach 28 czerwca – 3 lipca 2019 r na nasze zaproszenie przebywać będzie w Bolesławcu 35 osobowa grupa mieszkańców Prnjavora w ramach projektu – „Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa” – współfinansowanego ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku ❗️

Relację z pobytu Polonii w Bolesławcu zamieścimy na naszym profilu FB ➡️ https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/


A pod koniec lipca tego roku, nasza delegacja wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec odwiedzi Bośnię. Jedziemy tam pielęgnując współpracę kulturalną. Tym razem w ramach zadania – „Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze” – współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego!

.

Kolejne dofinansowania naszych projektów!

Kancelaria Senatu przyznała dofinansowanie do dwóch naszych projektów: „Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa” i „Polskie ślady w Bośni” w ramach zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2019, kierunek – „Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego”. Już czwarty rok z rzędu Kancelaria Senatu wspiera nasze działania, za co pięknie dziękujemy!

Halina Waniak ponownie Prezesem Stowarzyszenia!

 11 kwietnia 2019 r.  podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego podsumowano minioną kadencję i wybrano nowe władze na najbliższe 3 lata. Prezesem ponownie została Halina Waniak, a Wiceprezesem Tekla Muszyńska. Nowe osoby w Zarządzie to Krystyna Sas – sekretarz, Klecha Leokadia – skarbnik i Marian Posadowski. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Stanisław Gałka, a w składzie są również Elżbieta Wyspiańska i Karol Herbut.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze – 11.04.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu

zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie sięw dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu, ul. Chopina 17.

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA:

 1. Otwarcie obrad walnego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w latach 2016-2018.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018 oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2016 – 2018.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 10.  Wybory Zarządu Stowarzyszenia – zgłoszenia i prezentacja kandydatów.
 11.  Ogłoszenie wyników wyborów Zarządu Stowarzyszenia.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia.
 13.  Wybór Komisji Rewizyjnej – zgłaszanie i prezentacja kandydatów.
 14.  Ogłoszenie wyników wyborów Komisji Rewizyjnej.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 16.  Sprawy różne.
 17.  Zamknięcie obrad.

1% podatku

Zachęcamy do przekazania 1% podatku za rok 2018 naszej organizacji.
Nasz numer w KRS 0000376247

Pierwsze dofinansowane projekty w roku 2019!

Wydanie w tym roku drukiem pracy magisterskiej pana Tadeusza JurkowskiegoOsiedlenie się Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’ jest już pewne ‼️ Dotarła do nas informacja o pozyskanym dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Tym samym zebraliśmy potrzebną kwotę i zabieramy się do pracy! Tekst pracy magisterskiej pana Tadeusza Jurkowskiego jest cennym źródłem wiedzy o tamtych czasach, często materiałem źródłowym wielu badaczy i autorów rożnych opracowań. Po 49 latach od jej obrony, udało nam się zebrać i środki aby ją wydać drukiem!

Wcześniej informacje o przyznanych dofinansowaniach w drodze konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (…) z zakresu przedsięwzięć kulturalnych w 2019 roku, ogłosił Urząd Miasta Bolesławiec. Nasze dwa projekty otrzymały wsparcie Prezydenta Miasta. Są to impreza cykliczna, w ramach której zaprosimy Państwa na otwarte wydarzenia pt. ’Dla siebie i innych … Bałkany w naszych sercach’ oraz wspomniany druk pracy magisterskiej Tadeusza Jurkowskiego ’Osiedlenie się Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’, praca na wydanie której środki pochodzić będą z dwóch źródeł.

rok 2018

To był dobry rok!

Dziękujemy, że byliście z nami przez cały mijający rok. Za nami dwa wyjazdy do Bośni w celu porządkowania cmentarzy (w tym roku były to te w gminach Derventa i Gradiszka w Bośni). Pozyskane dofinansowanie ze środków Kancelarii Senatu, Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miasta Bolesławiec. Wyróżnienie podczas Gali wręczenia nagród za promocję miasta – nagrody w dziedzinie społecznej z rąk Prezydenta Miasta Piotra Romana odebrali Halina Waniak i Igor Kanjski, a także Szymon Wasylów i Emil Mazur, autorzy filmu 'Pozostanie po nas las’.
Zorganizowaliśmy kilka pokazów filmu 'Pozostanie po nas las’, m.in.: podczas I Targów Książki Historycznej i Podróżniczej’ w Zamku Czocha, w kinie we Wleniu a także w serbskiej wersji językowej w samym Prnjavorze. 5 292,70 – taką kwotę otrzymaliśmy z wpłat 1% przekazanego nam przez naszych sympatyków rozliczających podatek. Naszą pracę dostrzegła i doceniła rada miasta, nadając naszemu Stowarzyszeniu tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”. 

Niech Nowy 2019 Rok będzie równie udany!
Życzymy wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia samych życiowych wspaniałości, sukcesów, radości i wielu dobrych dni. 

 

Finał ważnego projektu!

Kończy się tegoroczny projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni”. Uroczysta konferencja odbyła się w piątek, 23 listopada w Centrum Integracji Kulturalnej 'Orzeł (BOK – MCC). W spotkaniu uczestniczyła  dr Rozalia Ligus z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Pedagogiki, która prowadzi badania na temat migracji – biografie III i IV pokolenia reemigrantów z byłej Jugosławii i Bośni. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych – Tomasz Gabrysiak – Starosta Bolesławiecki, Piotr Roman – Prezydent Bolesławca, Jarosław Kowalski – Przewodniczący Rady Miasta i Józef Pokładek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Licznie zgromadzona publiczność obejrzała premierowo film „Nasza Bośnia’ zrealizowany przez Marcela Sasiela, który z kamerą towarzyszył nam podczas tegorocznych wypraw do Bośni. Oprócz filmu, w ramach projektu powstała ciekawa publikacja 'Detlak – Kalendrowce Miljevac’ osady polskiej emigracji w Bośni, o której krótko opowiedział autor Franciszek Kwaśniak. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za pomoc w realizacji projektu a przede wszystkim wsparcie finansowe, otrzymali je: Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Władysław Bakalarz, Radosław Gałka właściciel wrocławskiej Agencji Pracy Tymczasowej POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A,  a także Adam Posadowski i właściciel zakładu kamieniarskiego Zygmunt Kozak.
Wieczór zakończył się występem artystycznym przygotowanym przez Zespół Ludyczny Stowarzyszenia tańczący bałkańskie tańce kołowe. Grupa od roku ćwiczy pod okiem animatora Urszuli Frąszczak – Matyjewicz, a zadebiutowała w czerwcu tego roku podczas Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej.

Projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

więcej zdjęć z wydarzenia na naszym profilu https://www.facebook.com/reemigrancizbosni 

 

.

Nasze Stowarzyszenie z tytułem ZASŁUŻONY DLA MIASTA BOLESŁAWIEC

17 października 2018 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miasta, odebraliśmy tytuł:  ZASŁUŻONY DLA MIASTA BOLESŁAWIEC, przyznany nam podczas wrześniowej sesji. Drugą wyróżnioną organizacją jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Bolesławcu.  Dziękujemy!

 

5 292,70 !!! – tyle otrzymaliśmy z wpłat 1% przekazanego w 2018 roku z rozliczenia za 2017 rok. Oficjalną informację podało Ministerstwo Finansów. DZIĘKUJEMY Pozyskane środki przeznaczymy na cele statutowe Stowarzyszenia.

VII Edycja Konkursu zDolne NGO

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, odbyło się posiedzenie Kapituły Oceniającej zgłoszenia organizacji pozarządowych, które wpłynęły na VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. Uroczysta Gala odbyła się w dniu 10 września 2018 roku o godz. 12-stej, w Teatrze Miejskim w Jaworze.

.

Pan Jarosław Lindenberg jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie. W  imieniu naszego Stowarzyszenia wysłaliśmy do Ambasady gratulacje i życzenia z okazji objęcia stanowiska.  Na ręce Pani Prezes Haliny Waniak wpłynął list,  za który pięknie dziękujemy 🙂

Co, gdzie, kiedy …?

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół informuje i zaprasza:

  6 września o godz. 16.00 próba Chóru;
13 września o godz. 16.00 spotkanie organizacyjne osób wyjeżdżających do Bośni;
27 września o godz. 16.00 spotkanie całego stowarzyszenia;
spotkania odbywają się w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. Chopina 17 w Bolesławcu.

 

.

Trwają prace nad realizacją projektu, przed nami drugi wyjazd do Bośni.

W czerwcu tego roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu polegającego na przywracaniu pamięci o polskich cmentarzach na terenie dzisiejszej Bośni. I kolejny raz nasze zdanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku, za co dziękujemy!

Podczas kilkudniowego pobytu w Bośni, odwiedziliśmy cmentarze na terenie gmin Derventa i Gradiszka. Są to bardzo zaniedbane i  zniszczone przez czas, groby – dziś na polach lub w lasach. Udało nam się je częściowo uporządkować. Na początku  października postawimy dwa krzyże z tablicami informującymi o miejscu spoczynku Polaków. Naszym wyjazdom towarzyszy, podobnie jak w roku ubiegłym, ekipa realizująca film dokumentalny. Ważnym elementem projektu będzie wydana broszura dokumentująca istniejące jeszcze resztki cmentarzy i przywracając pamięć o Polakach  pochowanych na bośniackich ziemiach. Pracuje nad nią Franciszek Kwaśniak, współautor książki „Dzieje Polaków w Bośni (1895 – 1946)”. Wydana publikacja i film – będą miały swoją premierę jesienią, na konferencji podsumowującej projekt,  o dacie której będziemy informować.

Projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

projekt tablicy

.

foto: archiwum stowarzyszenia, cmentarz w Detlaku

.

Uwaga – najbliższe spotkanie całego Stowarzyszenia odbędzie się w czwartek,  30 sierpnia o godz. 16.00  w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł  (ul. Chopina 17).

.

WYCIECZKA DO PRAGI

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia nieobecnych na spotkaniu w dniu 26 lipca br. w Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu, że Stowarzyszenie organizuje w dniach 10-11 września 2018  wycieczkę autokarową do Pragi.

Program wycieczki zakłada:

– przejazd klimatyzowanym autokarem,

– zwiedzanie Pragi z przewodnikiem,

– rejs statkiem po Wełtawie,

– nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym,

– obiadokolację (I dzień) i śniadanie w hotelu,

– obiad w restauracji (II dzień).

Cena za wycieczkę wynosi 305,00 PLN od osoby. Koszt przejazdu autokarem pokrywa Stowarzyszenie.

Wyjazd 10 września o godz. 7:00 – zbiórka przy Banku WBK.

Powrót 11 września ok. godz. 22:00.

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą zbierane będą 9 sierpnia br. W godz. 16:00 – 16:30 w Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu przy ul. Chopina 17.

 

Rozpoczynamy realizację projektu „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku!

Wyprawę do Bośni w celu porządkowania cmentarzy, współfinansowaną w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą – organizujemy już po raz trzeci.

Tym razem, podczas kilkudniowego pobytu w Bośni, odwiedzimy cmentarze na terenie gmin Derventa i Gradiszka. Naszym celem jest ocena obecnego stanu cmentarzy, przygotowanie dokumentacji fotograficznej, przygotowanie materiałów do prac porządkowych a także uzyskanie stosownych zezwoleń. Odwiedzimy bardzo zaniedbane i jak się domyślamy zniszczone przez czas, cmentarze. Uporządkujemy je i oznakujemy. Złożymy kwiaty, zapalimy znicze. W pracach porządkowych pomagać będzie miejscowa ludność, Polonia zrzeszona  w zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniu Polaków „Bolesławiec” w Prnjavorze. Na przełomie września i października postawimy dwa krzyże z tablicami informującymi o miejscu spoczynku Polaków. Zakładamy, że wszystko to uda nam się zrealizować podczas tych dwóch, kilkudniowych wyjazdów, którym towarzyszyć będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, ekipa realizująca film dokumentalny. Ważnym elementem projektu będzie wydana broszura dokumentująca istniejące jeszcze resztki cmentarzy, przywracając pamięć o około dziesięciu tysiącach Polaków pochowanych na bośniackich ziemiach.  Tym razem pracuje nad nią Franciszek Kwaśniak, współautor książki „Dzieje Polaków w Bośni (1895 – 1946)”. Wydana publikacja i film – będą miały swoją premierę jesienią,  na konferencji podsumowującej projekt w Bolesławcu. /oprac. Iwona Bojko/

 

Nadživjeće nas šuma – specjalny pokaz filmu w Prnjavorze!

W ramach zadania „Kulturalno – edukacyjne spotkania i warsztaty z Polonią w Bośni i Hercegowinie’, w dniach 10 – 16 czerwca odwiedzimy ponownie Bośnię. Podczas kilkudniowego pobytu spotkamy się z Polonią i Polakami. Odwiedzimy polskie cmentarze, złożymy wiązanki kwiatów, zapalimy znicze. Wspólnie odwiedzimy m.in. polską szkołę. W domu kultury w Prnjavorze, zaprezentujemy w serbskiej wersji językowej film ‘Pozostanie po nas las’ (Nadživjeće nas šuma) zrealizowany w ubiegłym roku. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, której pięknie dziękujemy 🙂

Pozostanie po nas las” to film dokumentalny relacjonujący podróż reemigrantów z Bośni na ziemię swoich przodków, w celu odnalezienia i uporządkowania polskich cmentarzy na tych terenach. Nekropolie Polaków w Bośni nie przypominały dotąd tych znanych nam na co dzień. Większość cmentarzy była pokryta gęstym i niedostępnym lasem, do którego trzeba było karczować sobie drogę maczetami i pilarkami. Cmentarze oznaczane były roboczo poprzez wycięcie na drzewie symbolu krzyża… Więcej o filmie, przeczytacie tutaj https://bobrzanie.pl/2017/11/27/7-grudnia-wazna-premiera-pozostanie-po-nas-las57303 . Przetłumaczenie filmu na język serbski, było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół pozyskało od samorządów – Gminy Miejskiej Bolesławiec i Powiatu Bolesławieckiego.

 

.

Realizujemy projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku!

Pieniądze na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r., będące w dyspozycji Kancelarii Senatu, zostały rozdzielone. Projekt naszego stowarzyszenia znalazł się wśród 84, które otrzymały dofinansowanie – w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego! Latem tego roku, zajmiemy się porządkowaniem kolejnych polskich cmentarzy.  Kancelarii Senatu dziękujemy za zaufanie 🙂

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00  w Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu przy ul. Chopina 17 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.
 8. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia

Bolesławiec, dnia 03.04.2018

 

.

Halina Waniak i Igor Kanjski nagrodzeni przez Prezydenta Bolesławca!

Podczas tegorocznej, 22. Gali wręczenia Nagród Prezydenta Bolesławca za Promocję Miasta w 2017 roku, nagrody w dziedzinie społecznej otrzymali Halina Waniak i Igor Kanjski  z Prnjavora!

Jak czytamy w uzasadnieniu nagród:  … „Igor Kanjski – Przewodniczący Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” w Prnjavorze. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie. Z jego inicjatywy została otwarta szkoła języka polskiego dla dzieci pochodzenia polskiego. Jako przewodniczący stowarzyszenia postawił sobie za cel uporządkowanie polskich cmentarzy w Bośni. Zadanie to realizował wspólnie z Ambasadą RP w Sarajewie. Pracował przy uporządkowaniu i ogrodzeniu cmentarza w Devetinie oraz wspólnie ze stowarzyszeniem z Bolesławca postawił dwa krzyże na cmentarzach w Ćukali i Prosjeku;

Halina Waniak – Prezes Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Od lat współpracuje ze środowiskiem polonijnym w Bośni, Chorwacji a także z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie. Koordynator wielu imprez i spotkań z tradycją bałkańską. We wrześniu 2017 roku  kierowane przez nią stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r. W 2017 roku Stowarzyszenie pod jej kierownictwem pozyskało środki i zrealizowało 3 projekty: Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni, Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach oraz Obchody Dnia Polonii w Banja Luce – prezentacja polskiej kultury.”

Gratulujemy

 

foto zapożyczone z portalu bobrzanie.pl – internetowy nietabloid

Nagrody za promocję Bolesławca przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie. Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec, na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdzane są statuetką. Laureaci nagrody otrzymują również gratyfikację finansową.

 

.

I Targi Książki Historycznej i Podróżniczej zakończone pokazem filmu 'Pozostanie po nas las’.

I my tam byliśmy …
Pokaz filmu ‘Pozostanie po nas las’ w reż. Szymona Wasylów zakończył  ‘I Targi Książki Historycznej i Podróżniczej’ w Zamku Czocha. Specjalny seans odbył się w sali marmurowej malowniczego Zamku Czocha, który był organizatorem imprezy.

Zorganizowane targi to nie tylko możliwość nabycia ciekawych pozycji książkowych ale również panele dyskusyjne ze znanymi podróżnikami po Polsce i świecie. Ciekawe wykłady, prezentacje i film. Współorganizatorem targów był Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Impreza odbyła się pod Patronatem Honorowym Tadeusza Samborskiego – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat nad targami objęli między innymi „National Geographic Traveler”, miesięcznik „Odkrywca” i Radio Wrocław. Wszystkim pięknie dziękujemy

Zamek Czocha, 18 lutego 2018

 

.

Film 'Pozostanie po nas las’ w kinach…

W piątek, 16 lutego 2018 r. w Kinie za Rogiem Jutrzenka Wleń, w stałym cyklu Tu MOVIE Wleń,  odbył się pierwszy poza Bolesławcem pokaz  filmu ’Pozostanie po nas las’.  Po seansie miało miejsce spotkanie z reżyserem Szymonem Wasylów, który opowiedział o szczegółach powstawania filmu.

’Pozostanie po nas las’ (Polska 2017, dokument, czas ’53) to film relacjonujący – naszą – podróż reemigrantów z Bośni na ziemię swoich przodków, w celu odnalezienia i uporządkowania polskich cmentarzy na tych terenach.  Film powstał w ramach projektu Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach’ – dofinansowanego ze środków Kancelarii Senatu w ramach programu ‘Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. – wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego’. Jego beneficjentem jest nasze Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.
Dwukrotnie w 2017 roku, członkowie naszego Stowarzyszenia wyjeżdżali do Bośni, aby porządkować zapomniane polskie nekropolie. Zgodnie z tym co założyli w projekcie, wykonali prace przy uporządkowaniu i oznaczeniu krzyżami nowo zlokalizowanych polskich nekropolii w Bośni. Krzyże ustawiono na cmentarzach w Ćukali i w Prosječce (oba leżące w parafii Novi Martyniec w Bośni). Odwiedzili i uporządkowali również cmentarze w Starej Dubravie i w Novym Martyńcu.  Pracom na polskich nekropoliach towarzyszyli filmowcy z  REDfilmproduction,. Dzięki ich zaangażowaniu powstał film ‘Pozostanie po nas las’. /oprac. Iwona Bojko/

 

Gramy i śpiewamy, bo lubimy!

Chór naszego Stowarzyszenia wystąpił 14 stycznia 2018r.,  podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w bolesławieckim 'Orle’. Graliśmy „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy zebranej kwoty!

foto: Bernard Łętowski

 

 

 

.Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1%  – nasz KRS 0000376247.

Początek roku to nie tylko postanowienia noworoczne ale również okres rozliczeń podatkowych! Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście komu przekażecie swój 1% rozliczając podatek za rok 2017, prosimy – uwzględnijcie nasze ‘ Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół’.  Wszystkie otrzymane środki przeznaczymy na cele statutowe.

.

rok 2017

Trzy zrealizowane projekty, kilka wyjazdów do Bośni, dwa filmy dokumentalne o naszej działalności, spotkania z kulturą i tradycjami, otrzymane wyróżnienie w konkursie „zDolne NGO” i nagroda za Promocję Miasta – to był bardzo pracowity czas.  Dziękujemy i żegnamy wspaniały, 2017 Rok!

 

Dziękujemy 🙂

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom,

które wpłaciły naszemu stowarzyszeniu 1 procent swojego podatku za rok 2016.

Dzięki Waszym wpłatom udało się zebrać  2 977 zł 80 gr.

Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczamy na działania statutowe stowarzyszenia.

 

Ludzie listy piszą …

Prosto z Portland (Stany Zjednoczone) napisała do nas Pani Karolina Kolinski:

„Gratuluję i podziwiam od kilku lat Waszą ciężką i ogromną pracę, wkład i zdolności organizacyjne.
Dziękuję pani, Pani Halino, że poświęca pani swój czas i po części zdrowie w imię dobra I pamięci naszych przodków dla potomnych. Jest to wielkim dziełem Pani i ludzi którzy uczestniczą w odbudowywaniu mostów pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, a jest to sposób by historia naszych rodzin żyła i istniała przez wieki.
Dziękuję w imieniu mojej 87 letniej mamy Andżeliki Drozdek, która zawsze ze wzruszeniem śledzi Waszą działalność i żałuje, że dzielą nas od Was tysiące mil.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzymy z całą rodziną Drozdek i na ręce Pani przekazujemy najserdeczniejsze życzenia by Mały Jezusek błogosławił Pani i całej rodzinie oraz wszystkim ludziom współdziałającym z Panią i dodawał sił, a przeciwstawiał się tym którzy Wam może przeszkadzają. Proszę nie zwracać uwagi na porażki bo uszczęśliwiacie mnóstwo ludzi, nawet tych żyjących gdzieś daleko w świecie…
Pozdrawiamy i ściskamy bardzo, bardzo mocno życząc zdrowia i radości w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2018 roku…”.

na zdjęciu (w lewym dolnym rogu)  Karolina Kolinski, jak napisała …z bolesławieckimi dziewczynami

.

Finał projektu!

Uroczystą konferencją zakończył się projekt naszego Stowarzyszenia pt. – ’Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach’, współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu w ramach programu ‘Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku’.

Wśród licznie przybyłych gości, byli przedstawiciele władz samorządowych, m.in.: Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Karol Stasik Starosta Bolesławiecki, Tomasz Gabrysiak Wicestarosta Bolesławiecki, Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec, Jarosław Kowalski przewodniczący Rady Miasta . W spotkaniu uczestniczyła również delegacja z Prnjavora: Ks. Vlado Lukenda – proboszcz parafii katolickiej w Prnjavorze, Branko Deket /przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze/, Igor Kanjski /przewodniczący stowarzyszenia Polaków ‘Bolesławiec’ z Prnjavora/, Tomislav Durtka i Karolina Agatyć /ze stowarzyszenia polonijnego w Sarajewie/. Wśród zaproszonych gości na widowni zasiedli również radni Miasta i Powiatu, dyrektorzy miejskich instytucji, sponsorzy, osoby współpracujące przy realizacji projektu i członkowie Stowarzyszenia.

Konferencja rozpoczęła się od odczytania listów gratulacyjnych dla Stowarzyszenia, które na ręce Prezes Haliny Waniak przesłali – Andrzej Krawczyk Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie i Konsul RP Agat Grabska a także Panie Ewa Szymańska Poseł na Sejm RP i Dorota Czudowska Senator RP. W programie zaprezentowano wyniki tegorocznej pracy Stowarzyszenia na Polskich cmentarzach w Bośni i powstałą na ten temat publikację opracowaną przez Jana Bujaka ‘Ocalić od zapomnienia – Polskie cmentarze w Bośni’. Ważnym punktem konferencji był przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego ’Pozostanie po nas las’, relacjonujący podróż reemigrantów z Bośni na ziemię swoich przodków, w celu odnalezienia i uporządkowania polskich cmentarzy na tych terenach. Film został zrealizowany przez Szymona Wasylów i Emila Mazur. Imprezę uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia w Bolesławcu. Jan Bujak, tradycjonalista i autor wielu opracowań na temat Bośni, w tym trylogii ‘Galicjanie i Serbowie’, zaprezentował swoją najnowszą książkę ‘Polskie Parafie w Bośni’. Spotkanie było podsumowaniem bardzo ważnego dla Stowarzyszenie projektu. Dwukrotnie w tym roku, wyjeżdżaliśmy do Bośni, aby porządkować zapomniane polskie nekropolie. Zgodnie z tym co założyliśmy w projekcie, wykonaliśmy prace przy uporządkowaniu i oznaczeniu krzyżami nowo zlokalizowanych polskich nekropolii w Bośni. Krzyże ustawiono na cmentarzach w Ćukali i w Prosječce (oba leżące w parafii Novi Martyniec w Bośni). Odwiedziliśmy i uporządkowaliśmy również cmentarze w Starej Dubravie i w Novym Martyńcu. Całość została udokumentowana i opisana w publikacji ‘Ocalić od zapomnienia – Polskie cmentarze w Bośni’. Publikacja zawiera szczegółowe dane o pochówkach, opracowane na podstawie ksiąg parafialnych z lat 1881 – 1946. Pracom na polskich nekropoliach towarzyszyli filmowcy z REDfilmproduction,. Dzięki ich zaangażowaniu powstał film ‘Pozostanie po nas las’.  /oprac. Iwona Bojko/

Projekt’ Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach – otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Senatu w ramach programu ‘Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. – wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego’. Jego beneficjentem jest Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

zdjęcia z wydarzenia prezentujemy na naszym profilu FB

.

Konferencja ‘Ocalić od zapomnienia … Polskie cmentarze w Bośni’.

Konferencja podsumowująca projekt – ’Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach, odbędzie się w środę,  29 listopada, o godz. 16.00  w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’. Z uwagi na duże zainteresowanie, wstęp na konferencję tylko za okazaniem zaproszenia!

W programie konferencji zaplanowano prezentację wyników  tegorocznej pracy Stowarzyszenia na Polskich cmentarzach w Bośni, przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego – 'Pozostanie po nas las’, prezentację publikacji zawierającej inwentaryzację, opis, rysunki, dokumentację fotograficzną i lokalizację cmentarzy, opracowanej przez Jana Bujaka i spotkanie z jej autorem.

Dwukrotnie w tym roku, członkowie naszego Stowarzyszenia wyjeżdżali do Bośni, aby porządkować zapomniane polskie nekropolie. Zgodnie z tym co założyli w projekcie, wykonali prace przy uporządkowaniu i oznaczeniu krzyżami nowo zlokalizowanych polskich nekropolii w Bośni. Krzyże ustawiono na cmentarzach w Ćukali i w Prosječce (oba leżące w parafii Novi Martyniec w Bośni). Odwiedzili i uporządkowali również cmentarze w Starej Dubravie i w Novym Martyńcu. Całość została udokumentowana i opisana w publikacji, którą zaprezentują podczas spotkania. W publikacji miejsca te zostały opisane wraz z podaną szczegółową lokalizacją opisywanych cmentarzy. Publikacja zawiera również szczegółowe dane o pochówkach, opracowane na podstawie ksiąg parafialnych z lat 1881 – 1946. Pracom na polskich nekropoliach towarzyszyli filmowcy z  REDfilmproduction,. Dzięki ich zaangażowaniu powstał film ‘Pozostanie po nas las, który przedpremierowo zostanie zaprezentowany podczas konferencji. W tym dniu, będzie można również zakupić dodrukowaną trylogię ‘Galicjanie i Serbowie’ Jana Bujaka.

Projekt’ Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach  – otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Senatu w ramach programu ‘Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. – wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego’. Jego beneficjentem jest Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

.

‘Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni’ …

Zakończył się tegoroczny projekt Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół pt.  „Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec,  w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.

W ramach projektu, Stowarzyszenie zorganizowało cztery spotkania prezentujące kulturę i obyczaje. Dwa pierwsze odbyły się wiosną. Pierwsze – z bałkańską muzyką –  koncertowo uświetniła Kapela Herbutów i Chór Stowarzyszenia Reemigrantów. Swoje wiersze czytał Józef Herbut, a o tradycjach zaręczyn opowiadała Genowefa Kwaśniak – Zięba. Każdy z uczestników miał okazję spróbować pity i kawy przywiezionej prosto z Bośni, parzonej nie inaczej, jak po bośniacku. Goście mieli okazję spróbować pity z różnym nadzieniem – z serem, z jabłkami, z dynią, ze szpinakiem, z ziemniakami i boczkiem. Każda inna, bo pieczona przez różne gospodynie. We foyer, o kawie i sposobach jej parzenia opowiadała Stanisława Zięcik a parzyła Weronika Wilczyńska, która z Ewą Marcinów prezentowały również sposób wyrabiania ciasta na pitę Kolejne spotkanie poświęcone było kuchni bałkańskiej. W programie wieczoru znalazł się występ Chóru Stowarzyszenia przeplatany opowieściami o tradycjach kulinarnych, tych zapamiętanych z dzieciństwa w dalekiej Bośni, jak również tych przekazywanych przez mamy i babcie. O swoich ulubionych, i nie tylko potrawach takich jak makowce, sadlaczki, pecenica, kukurydzianym chlebie, potrawach wielkanocnych – opowiadali Maria Plewa, Genowefa Kwaśniak, Antoni Dziechciarz, Antoni Stec i Józef Herbut. Spotkanie zakończyło się wspólną degustacją zupy z bałkańskiego kociołka i pajdą pysznego chleba! Tę tradycyjną bałkańską potrawę przygotowali: Marek i Ewa Sondaj i Barbara Omiatacz.

Jesienią Stowarzyszenie postanowiło przybliżyć wszystkim taniec. Zaczęli od jego nauki, a właściwie przypomnienia sobie kroków najstarszego słowiańskiego tańca Kolo, który każdy z nich dobrze zna. Ćwiczyli pod czujnym okiem instruktora – Anny Idkowiak. Każde spotkanie było rejestrowane przez kamery REDfilmproduction, wszystko po to aby utrwalić i ocalić od zapomnienia w krótkim reportażu zaprezentowane tradycje i obyczaje. Premiera filmu w reżyserii Szymona Wasylów odbyła się 27 października 2017 r. w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’. Na zakończenie projektu, podziękowano wszystkim za pomoc i zaangażowanie przy jego realizacji. Wieczór uświetnił występ zespołu Zagajnik z Wykrot. Podczas wszystkich, spotkań sala bolesławieckiego ‘Orła’ użyczona przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, wypełniona była do ostatniego miejsca.

W następnych latach Stowarzyszenie nadal promować będzie tradycje i obyczaje regionalne, tak ważne dla współczesności i przyszłości. Tym bardziej, że za swoje działania, we wrześniu tego roku otrzymało Wyróżnienie podczas VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r., organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.  /oprac. Iwona Bojko/

 

.

‘Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje … finał projektu!

Zapraszamy w piątek, 27 października o godz. 16.00 do Centrum Integracji Kulturalnej 'Orzeł’, na spotkanie kończące projekt  ‘Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni’ ”,  współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Jest to jeden z trzech projektów realizowany przez Stowarzyszenie w tym roku. Na jego realizację pozyskaliśmy środki w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, ogłaszanego co roku przez Urząd Miasta Bolesławiec.

 W tym roku postanowiliśmy przybliżyć wszystkim  kulturowe i kulinarne bogactwo przodków, czyli tradycje które kultywujemy od lat. Były to spotkania z muzyką, kuchnią i tańcem! Podczas piątkowego spotkania odbędzie się premiera reportażu, którego twórcami są Szymon Wasylów i Emil Mazur. Natomiast gościem muzycznym będzie zespół Zagajnik z Wykrot.

Wstęp na spotkanie za okazaniem zaproszenia!

.

 

 

Pamiątkowa tablica na polskim cmentarzu w Devetinie

Na zaproszenie Ambasady RP w Sarajewie, nasze Stowarzyszenie, wzięło udział w oficjalnych uroczystościach odsłonięcia pamiątkowej tablicy na polskim cmentarzu w Devetinie /24 września 2017/. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Prezydent Bolesławca Piotr Roman, przedstawiciele UMWD i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Tablica upamiętnia wszystkich Polaków żyjących w przeszłości na obszarze północnej Bośni, z których liczni zostali pochowani na wielu polskich cmentarzach świadczących do dziś opolskiej obecności na tych terenach.

Pamięci Polaków z Devetiny oraz kilkudziesięciu innych wiosek na terenie Bośni i Hercegowiny,

gdzie niegdyś Polacy żyli, pracowali, marzyli i modlili się.

Ich życie było częścią Bośniackiego losu. Dzisiaj żyją w pamięci Potomnych!

Więź między Bośnią a odległą Polską, gdzie żyją ich wnuki, prawnuki pozostanie.

Prosimy o modlitwę za ich dusze.

Rodacy, 2017r.

Polski cmentarz w Devetinie został odnowiony wspólnym wysiłkiem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie i Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavoru.

foto: Tomislav Durtka, więcej zdjęć na naszym profilu FB

 

.

Dziękujemy za piękny list 

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół mieszkańcy kolejnej miejscowości w powiecie bolesławieckim mieli możliwość postawienia tablicy pamiątkowej na grobach swoich przodków. Tym razem byli to mieszkańcy wsi Wykroty, których rodzice i dziadkowie zamieszkiwali Starą Dubravę. Realizacja przedsięwzięcia wymagała zaangażowania i współpracy wielu osób. Stara Dubrava leży obecnie w Bośni na terenie gminy, z którą do tej pory Stowarzyszenie nie współpracowało. Na prośbę mieszkańców Wykrot,  Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich zwrócił się do władz gminy Ćelinac i uzyskał od nich zgodę na postawienie tablicy. W odnalezieniu miejsca byłych cmentarzy nieoceniony okazał się Pan Jan Bujak. Mieszkańcy byłej Starej Dubravy byli bowiem chowani na czterech cmentarzach. Dzisiaj tereny wsi porasta las, a przez cmentarz została poprowadzona droga asfaltowa, której kiedyś nie było. Nadal zamieszkana jest Nowa Dubrava. Członkowie Stowarzyszenia Reemigrantów brali udział w lokalizacji miejsc cmentarzy w kwietniu 2017 roku. Dokonali wstępnego oczyszczenia fragmentu cmentarza. Koszty wykonania tablicy poniosło Stowarzyszenie „Integracja i Przyszłość” Sołectw Wykroty i Zagajnik.
21 sierpnia 2017 roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Starej Dubravie. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz gminy Ćelinac: Szef Wydziału Administracji Generalnej Miroljub Vasić , zastępca Dyrektora Działu Socjalnego Drgana Topić, Przewodniczący Mniejszości Narodowej Branko Deket z Prnjavora oraz ksiądz z parafii Prnjavor Vlado Lukenda. Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół reprezentowała Pani Halina Waniak. Obecni byli również potomkowie mieszkańców Starej Dubravy, wśród nich urodzone w Dubravie: 85-letnia Pani Aleksandra Szembida obecnie mieszkająca w Lubaniu oraz Pani Janina Kret. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Prnjavor i Bania Lukę oraz odbyli wycieczkę po Bośni.
Mieszkańcy wsi Wykroty dziękują wszystkim, osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności Pani Halinie Waniak za pomoc i profesjonalną organizację wyjazdu.

Małgorzata Sokalska – Dyrektor Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach

 

.

zDolne NGO – jesteśmy w gronie najlepszych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska!

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej Legnickiego Centrum Kultury, Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r. Nasze Stowarzyszenie znalazło się w gronie Wyróżnionych! Nagrodę z rąk Tadeusza Samborskiego i Agnieszki Kowol – Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD odebrały panie Halina Waniak i Tekla Muszyńska.

Kapituła Konkursu oceniła 14 zgłoszonych dolnośląskich organizacji pozarządowych.Oprócz nas, Wyróżnienie otrzymali: Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic oraz Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W tegorocznym konkursie zwyciężyło Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Wszystkim gratulujemy!

 

Co, gdzie, kiedy … czyli zapowiedź planów na drugie półrocze 2017 roku  – aktualizacja!

 

Najbliższy weekend upłynie pod znakiem prezentacji polskiej kultury w Bośni i Hercegowinie!

 

Na scenach w Prnjavorze i Sytneši k/Srbca zaprezentują się: Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” z Młodzieżowego Domu Kultury, Zespół Wokalny z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki i Chór Stowarzyszenia wraz z Kapelą. W swoim repertuarze „Mały Bolesławiec” zaprezentuje polskie tańce narodowe: Poloneza, Kujawiaka, Oberka, Polkę. Młodzi artyści zatańczą również tradycyjne tańce górnośląskie i kaszubskie. Zespół Wokalny wystąpi z przygotowanym polskim programem folkowym, a Chór Stowarzyszenia zaśpiewa jak mu Kapela zagra.

Wyjazd związany jest z zaproszeniem Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół do udziału w obchodach Dnia Polonii w BiH. Tegoroczne obchody zostały połączone z corocznym Festiwalem Mała Europa, który odbywa się w ostatnią sobotę lipca w Prnjavorze.

Do Bośni jedzie również zaproszona oficjalna delegacja władzMarszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicestarosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak,  Prezydent Bolesławca Piotr Roman i Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski.

Oprócz występów artystycznych zaplanowano organizację stoiska promującego atrakcje turystyczne Polski a szczególnie regionu Dolnego Śląska i Bolesławca – polskiej stolicy ceramiki. Nie zabraknie degustacji tradycyjnych specjałów kulinarnych. Specjalnie dla Polonii zamieszkującej Bośnię, na pamiątkę spotkania Stowarzyszenie przygotowało upominek – Kotyliony Narodowe, które podczas państwowych świąt okolicznościowych mieszkająca na terenie BiH Polonia będzie mogła dumnie prezentować. W planach pobytu jest również spotkanie członków Stowarzyszenia z Ambasadorem RP w Sarajewie Panem Andrzejem Krawczykiem

Organizacja wyjazdu to efekt owocnej współpracy Stowarzyszenia Reemigrantów z instytucjami i samorządami. Stowarzyszenie Reemigrantów zorganizowało wyjazd do Bośni w ramach projektu złożonego w konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe (..) z zakresu przedsięwzięć sportowych i kulturalnych w 2017 roku do UMWD.  Celem tego projektu – oprócz upowszechniania polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym – jest działanie na rzecz nawiązywania trwałych kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami, skupiającymi środowiska polonijne. Stowarzyszeniami o wspólnej tradycji i historii, kultywujących obrzędy i folklor, będące mieszanką kultury Bałkanów i Polski, aktywnymi w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej.

Całe zadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Bolesławieckiego i Gminy Miejskiej Bolesławiec.

POLSKIE PARAFIE W BOŚNI – prośba o zgłaszanie uwag do przygotowywanego opracowania!

W ramach realizowanego projektu ’Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach’ trwają prace nad opracowaniem zawierającym inwentaryzację, opis, rysunki, dokumentacje fotograficzną i lokalizację cmentarzy z wypisem na podstawie dostępnych ksiąg parafialnych. Księgi kościelne w Bośni pisane w różnych językach są obecnie mało czytelne. Materiał jest w trakcie opracowywania i wymaga korekty rodzin tam zamieszczonych. Stąd prośba autora, Pana Jana Bujaka o zgłaszanie uwag. Dane dotyczące urodzenia/pochodzenia i osiedlenia w Bośni – dotyczą dekanatu Prnjavor. Nazwiska wg odczytów mało czytelnych ksiąg kościelnych (będą w zał. w w/w opracowaniu). Kontakt mailowy: janbujak@box3.pl  lub telefoniczny 601 575 748  Dokument (wersja robocza do konsultacji) znajduje się poniżej:

 plik do pobrania

 

.

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół zaprasza na Nadzwyczajne  Zebranie Członków Stowarzyszenia – zmiana statutu zgodnie z zarządzeniem Sądu

 

Zebranie odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 r, o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki (plac M. J. Piłsudskiego 1c).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół z siedzibą w Bolesławcu w dniu 20 lipca 2017 r.:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego  Zebrania Członków;
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej;
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zebrania Członków;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia zgodnie z zarządzeniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy KRS z dnia 22.06. 2017 r.;
 7. Wolne Wnioski;
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

 

.

Co, gdzie, kiedy … czyli zapowiedź planów na drugie półrocze 2017 roku.

Prasa o nas….

 

 

Ocalić od zapomnienia – wyjazdem do Bośni rozpoczęliśmy realizację projektu.

W pierwszych dniach czerwca, członkowie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół  wyjechali do Bośni, aby porządkować zapomniane, polskie nekropolie. Tym razem w ramach projektu ’Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach’, na realizację którego otrzymali wsparcie Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

Polskie cmentarze i groby rozsiane są  na wszystkich kontynentach, a ich historia często wiąże się   z czasami obydwu Wielkich Emigracji: dziewiętnastowiecznej i pojałtańskiej, okresem I i II wojny światowej. Wielu Polaków pochowanych jest na terenie obecnej Bośni. Tu, w Dekanacie Prnjavor –  zamieszkiwało przed II wojną wielu Polaków i stąd przyjechali do Bolesławca. Dlatego wśród statutowych działań Stowarzyszenia – zachowanie od zapomnienia miejsc, z których członkowie organizacji powrócili do Polski.

W tym roku,  za cel postawili sobie postawienie krzyży na cmentarzu w Ćukali i Prosjeku. Jednak zanim to będzie możliwe, rozpoczęli tam prace porządkowe. Są to rozległe i bardzo zniszczone miejsca, którym trzeba poświecić dużo starań. Miejsca te są porośnięte gęstą trawą – nagrobki prawie niewidoczne. Wiele z nich nie posiada żadnych napisów. Można się tylko domyślać, że to polskie groby, ponieważ znajdują się w miejscu pochówku Polaków.

Podczas prac zostały usunięte zarośla, wykoszona trawa co ułatwia dostęp do grobów. Prace w tych miejscach zakończą się we wrześniu postawieniem krzyży. Tym samym krzyże ustawione będą już  na 9 z 10 istniejących polskich cmentarzy, w miejscach  – Rakovac, Nowy Martyniec (uznany za pomnik narodowy Bośni i Hercegowiny), Kunova, Devetina, Grabaśnica, Gumiera, Jadovica, we wrześniu 2017 w Ćukali i Prosjeku. Pozostanie jeszcze Stara Dubrava.

W ramach kilkudniowego pobytu, grupa oczyściła z chaszczy również miejsca na cmentarzach na Rakovcu, Gumjerze i w Starej Dubravie,  które bez stałej opieki co roku zarastają. Na Rakovcu odmalowali postawiony w 2014 roku wspólnie z władzami Bolesławca krzyż i ogrodzenie.  Odwiedzili cmentarz w Devetinie – porządkowany przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora w ramach projektu realizowanego ze środków ambasady RP w Sarajewie. Złożyli kwiaty i zapalili znicze również  na wojskowym cmentarzu w Srbac, na którym wcześniej wykosili trawę.

Całość prac porządkowych na cmentarzach dokumentują filmowcy z REDfilmproduction i Jan Bujak, pracujący nad nową publikacją, która zawierać będzie inwentaryzację, opis, rysunki, dokumentacje fotograficzną i lokalizację cmentarzy z wypisem na podstawie dostępnych ksiąg parafialnych. Premiera filmu dokumentalnego i książki w listopadzie tego roku. A wcześniej, we wrześniu drugi wyjazd i kontynuacja prac!

Pobyt w Bośni był okazją do kilku oficjalnych spotkań, na których omawiano dalszą współpracę. Zarząd stowarzyszenia spotkał się z władzami Prnjavora – partnerskim miastem Bolesławca. Odwiedzili jedno z przedszkoli, najmłodsi otrzymali słodycze przywiezione z Polski. Na zaproszenie ks. Vlado Lukendy – dziekana z Prnjavora  odwiedzili kościół katolicki, któremu w ubiegłym roku z okazji 125 – lecia Stowarzyszenie przekazało obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Prezes Stowarzyszenia Halina Waniak spotkała się również z Naczelnikiem Srbac –  miasta, w którym ze specjalnym koncertem wystąpi Chór Stowarzyszenia i Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”.  Bolesławieccy artyści pojadą do Bośni w lipcu tego roku. Ich celem jest Festiwal ‘Mała Europa” w Prnjavorze, a jadą w ramach zadania współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego,  prezentując polską kulturę.  /oprac. Iwona Bojko/

.

 foto: REDfilmproduction. Więcej zdjęć na naszym profilu FB

.

Rozpoczynamy realizację najważniejszego w tym roku projektu!

 
.
4 czerwca 2017 roku, wyjazdem do Bośni rozpoczęliśmy realizację projektu: Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach współfinansowanego ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.
 
 
.
 
 
.
Podczas pięciodniowego pobytu odwiedzimy i rozpoczniemy porządkowanie cmentarzy w Starej Dubravie, Nowym Martyńcu, Čukali i Prosjeku. Jednocześnie pracować będziemy nad materiałem do planowanej publikacji, która powstaje pod okiem Jana Bujaka. Całość prac dokumentuje jadąca z nami ekipa filmowców z REDfilmproduction.
 
.
 
 

.

Partnerem Stowarzyszenia jest Gmina Miejska Bolesławiec. Projekt realizujemy pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana.   Finansowo (zakup sprzętu technicznego potrzebnego do prac przy porządkowaniu) nasze działania wsparli: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. Wszystkim pięknie dziękujemy 🙂

.

.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół z siedzibą w Bolesławcu w dniu  9 maja 2017 r.

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej;
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016;
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016;
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016;
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016;
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016;
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia;
 13. Wolne Wnioski;
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

.

Walne zebranie sprawozdawcze!

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół zaprasza na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się :
* 9 maja br. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł (ul. Chopina 17).
&
Następne spotkania zaplanowaliśmy w kolejne wtorki:
* 16 maja, o godz. 16.00 próba Chóru;
* 23 maja, o godz. 16.00 próba Chóru;
* 30 maja, o godz. 16.00 spotkanie całego Stowarzyszenia;
* 6 czerwca, o godz. 16.00 próba Chóru;
* 13 czerwca, o godz. 16.00 spotkanie całego Stowarzyszenia;
* 27 czerwca, o godz. 16.00 spotkanie  Stowarzyszenia + próba Chóru.
 
.

W czerwcu spotykamy się również podczas bałkańskich imprez:

 • 4 czerwca na Bałkańskiej Feście (boisko sportowe w Bolesławicach)
 • 17 czerwca na Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej (plac J. Piłsudskiego w Bolesławcu)
 .
 
 
 
 
 
..
 
 
 
 
 
 

Wieczór z kuchnią bałkańską – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów

Wieczór z kuchnią bałkańską to spotkanie zorganizowane ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. W programie wieczoru – 25 kwietnia –  znalazł się występ Chóru naszego Stowarzyszenia przeplatany opowieściami o tradycjach kulinarnych, tych zapamiętanych z dzieciństwa w dalekiej Bośni, jak również tych przekazywanych przez mamy i babcie. O swoich ulubionych, i nie tylko potrawach takich jak makowce, sadlaczki, pecenica, kukurydzianym chlebie, potrawach wielkanocnych – opowiadali Maria Plewa Genowefa Kwaśniak, Antoni Dziechciarz, Antoni Stec i Józef Herbut.  Pan Józef czytał również swoje piękne wiersze. Spotkanie prowadziła Halina Waniak, a uświetnili je swoim przybyciem zacni goście: Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki, Kornel Filipowicz – II Zastępca Prezydenta Miasta, Tomasz Gabrysiak – Wicestarosta Bolesławiecki, Marian Haniszewski – Prezes Zarządu Powiatowego PSL, Antoni Stec – Wiceprezes Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka i Ewa Lijewska – Małachowska – Dyrektor BOK-MCC. Spotkanie zakończyło się wspólną degustacją zupy z bałkańskiego kociołka i pajdą pysznego chleba!  Tę tradycyjną bałkańską potrawę przygotowali: Ewa i Marek Sondaj i Barbara Omiatacz, którym bardzo  dziękujemy  🙂

Spotkanie filmowała ekpia z REDfilmproduction i Elmoss movie pracująca na dokumentem o kulturze bałkańskiej,  którego premiera odbędzie się jesienią tego roku.

 

od lewej: Halina Waniak, Józef Herbut, Maria Plewa, Genowefa Kwaśniak, Antoni Dziechciarz. Więcej zdjęć ze spotkania na naszym profilu FB
 
 
 
.
.

Zaproszenie na drugie w tym roku,  spotkanie z kulturą reemigrantów!

Wieczór z muzyka bałkańską – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów

We wtorkowe popołudnie, 28 marca 2017 w wypełnionej po brzegi sali Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł BOK-MCC odbyła się inauguracja naszego projektu ‘Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni’ współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Spotkanie koncertowo uświetniła Kapela Herbutów i Chór Stowarzyszenia Reemigrantów. Swoje wiersze czytał Józef Herbut, a o tradycjach zaręczyn opowiadała Genowefa Kwaśniak – Zięba.

We foyer, o kawie i sposobach jej parzenia opowiadała Stanisława Zięcik a parzyła Weronika Wilczyńska, która z Ewą Marcinów zaprezentowały przed kamerą sposób wyrabiania ciasta na pitę. Czy zdradziły swój przepis dowiemy się jesienią podczas premiery filmu, który w ramach projektu realizuje Szymon Wasylów z REDfilmproduction
Spotkanie zakończyło się degustacją pity i kawy przywiezionej prosto z Bośni, parzonej nie inaczej, jak po bośniacku. Goście mieli okazję spróbować pity z różnym nadzieniem – z serem, z jabłkami, z dynią, ze szpinakiem, z ziemniakami i boczkiem. Każda inna, bo pieczona przez różne gospodynie. Autorami pysznych wypieków były panie Bernadetta Rzeźwicka, Tekla Muszyńska, Ewa Sondaj, Barbara Omiatacz, Alicja Kusy, Stefania Gałka i Maria Mandżak, którym dziękujemy  🙂

.

Kapela Herbutów podczas wieczoru z muzyką bałkańską! więcej zdjęć i materiał filmowy znajduje się na stronie Urzędu Miasta Bolesławiec https://bolesławiec.pl/miasto/index.php?option=com_content&view=article&id=900:wiecz%C3%B3r-z-muzyka-ba%C5%82ka%C5%84sk%C4%85-%E2%80%93-kultura,-tradycje,-obyczaje-reemigrant%C3%B3w&catid=9&Itemid=125

.

Kolejny nasz projekt otrzymał dofinansowanie!

Z dumą informujemy, że nasz projekt ’Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach’  znalazł się na liście beneficjentów programu „Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r”, organizowanego przez Kancelarię Senatu RP.
Prezydium Senatu na posiedzeniu w dniu 30 marca br. rozpatrzyło 647 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.  Ważny dla nas projekt realizować będziemy latem tego roku!

.

Nasz projekt otrzymał dofinansowanie!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił oficjalne wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r. Nasze Stowarzyszenie otrzymało środki na realizację projektu ‘Obchody Dnia Polonii w Banja Luce – prezentacja polskiej kultury’ w ramach zadania – Inicjatywa Artystyczna. Dziękujemy!

.

Z wizytą w Prnjavorze…

Pod koniec  marca,  współpracujący z Bolesławcem i bolesławieckim powiatem Prnjavor obchodził swoje święto.  Zaproszono na nie także bolesławian. W Prnjavorze gościli m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych miasta i powiatu:  wicestarosta Tomasz Gabrysiak, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski oraz Halina Waniak ze Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół. W dniu 25 marca w Prnjavorze odbyło się również robocze spotkanie stowarzyszeń polonijnych w gronie : delegatów z Bolesławca ( Pan wicestarosta Tomasz Gabrysiak, Pani Halina Waniak, pani Marija Buganik – Pranjić – Przewodnicząca Stowarzyszenia MAK Gradiszka, Pan Igor Kanjski – Przewodniczący i Pan Tomislav Durtka ze Stowarzyszenia z Prnjavoru,  Pan Branko Deket – z Gminy Prnjavor, przedstawiciele ambasady  – Agata  Grabska-konsul, K. Grabski-ambasada. Na spotkaniu omawiano sprawy współpracy i wspólnej organizacji Dnia Polonii.

więcej zdjęć z wydarzenia prezentujemy na naszym profilu FB

.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza na promocję dwóch publikacji poświęconych losom reemigrantów z Jugosławii oraz historii Bolesławca i Dolnego Śląska po 1945 r.

W czwartek,  30 marca 2017 r. o godz. 17.00 w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł przy ul. Chopina odbędzie się promocja dwóch publikacji wydanych przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, poświęconych powojennym dziejom miasta i jego mieszkańców.
Publikacja „Wydzierając puszczy ziemię… wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii” to czwarta z serii publikacji przygotowanych w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” realizowanego we współpracy z Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu i koordynowanego przez Panią dyrektor Marię Subik. W przygotowanie biogramów do tegorocznego tomu, poświęconego osadnikom, którzy po II wojnie światowej przybyli na terenie Bolesławca i okolicznych miejscowości z terenów byłej Jugosławii, zaangażowało się 91 uczniów szkół różnego szczebla i 13 nauczycieli. Udało im się opracować aż 87 biogramów, bogato ilustrowanych materiałem zdjęciowym pochodzących z archiwów rodzinnych bohaterów. Publikacja został przygotowana pod redakcją: prof. zw. dr hab. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Ewy Ołenicz-Bernackiej i Ewy Szajwaj (Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir) oraz Agaty Bojanowskiej i Anny Puk (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).

Druga prezentowana publikacja „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” to pokłosie konferencji, która miała miejsce w dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu. W publikacji zawarto 32 referaty opracowane przez wykładowców uniwersyteckich, historyków, archiwistów, muzealników i badaczy lokalnej historii. Teksty umieszczono w następujących działach: Lokalne stowarzyszenia historyczne, Bolesławiec, Śląsk, Wrocław, Osadnictwo, Wieś, Etnicum, Varia. Publikacja został przygotowana pod redakcją: Anny Bober-Tubaj (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), dr hab. Joanny Nowosielskiej-Sobel oraz prof. zw. dr hab. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego).

Przyjść warto. Zapraszamy!

Nasze Stowarzyszenie  Laureatem Nagrody za Promocję Miasta w 2016 roku, w kategorii Działalność Społeczna!   Dziękujemy 🙂

Podczas uroczystej Uroczystej Gali wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za Promocję Miasta w 2016 roku, nagrodę w kategorii działalność społeczna dla naszego Stowarzyszenia odebrali – Tekla Muszyńska (wiceprezes) i Karol Herbut (skarbnik). Nagroda jest uznaniem dla naszych działań, dziękujemy! Specjalne podziękowania należą się Bolesławieckiemu Towarzystwu Gospodarczemu za wyróżnienie nas i złożenie wniosku a komisji opiniującej i Panu Prezydentowi Piotrowi Romanowi za jej przyznanie. Oprócz nas, nagrodę w kategorii społecznej otrzymali również – Władysława Kotlarek i Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu. To druga nagroda jaką otrzymaliśmy za promocję miasta, Poprzednia była za Promocję Miasta w 2013 roku.

.

Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu!  Tym razem zapraszamy na cykl otwartych spotkań ukazujących kulturowe i kulinarne bogactwo tradycji przodków, na których prezentowana będzie tradycyjna muzyka, kuchnia i obyczaje. Spotkania odbywać się będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Pierwsze, odbędzie się 28 marca, o godz.16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’. Będzie to wieczór z muzyką bałkańską. W programie: koncert Kapeli Herbutów, występ Chóru, degustacja pity i dobrej kawy… czarnej jak noc, gorącej jak piekło i słodkiej jak miłość..!

‘Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni’ to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2015 roku, jako cyklu otwartych spotkań, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób naszej historii młodszym pokoleniom. W roku 2016 spotkania organizowane były pod kątem 70. rocznicy powrotu Polaków z Bośni. Tegoroczny projekt zakłada organizację otwartych spotkań ukazujących kulturowe i kulinarne bogactwo tradycji naszych przodków. Głównym celem projektu jest zapoznanie z obyczajami i zwyczajami oraz tradycjami a także utrwalenie pamięci o historii Bośniaków, ich tradycji, lokalnych zwyczajach, a także o mieszkańcach, którzy wnieśli ważny wkład w historię Bolesławca. W ramach projektu powstanie film dokumentalny o Stowarzyszeniu, nad którym pracę rozpoczął Szymon Wasylów z REDfilmproduction. Gościem pierwszego spotkania będzie  Kapela Herbutów koncertująca od ponad 28 lat. W repertuarze ma utwory ludowo – biesiadne, melodie bałkańskie oraz utwory własne, autorstwa Józefa Herbuta.

.

Wznowienie druku!

Jeleniogórskie wydawnictwo AD REM wznawia druk trylogii  'Galicjanie i Serbowie’ Jana Bujaka.  Nakład książek będzie ograniczony, więc zainteresowanych prosimy o kontakt i składanie zamówień pod numerem telefonu 75 75 222 15. Warto!

 

.

Daty naszych wiosennych spotkań:)

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół zaprasza w marcu na spotkania do Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’:

 7 marca,  o godz. 16.00   spotkanie całego Stowarzyszenia –  świętujemy Dzień Kobiet!

14 marca,  o godz. 16.00  próba Chóru

21 marca,  o godz. 16.00  próba Chóru

28 marca,  o godz. 16.00  spotkanie całego Stowarzyszenia

.

’Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni’ –  nasz projekt otrzymał dofinansowanie!

Na stronie Urzędu Miasta Bolesławiec pojawiło się ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu przedsięwzięć sportowych i kulturalnych w 2017 roku.

Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 000 zł na projekt – ’Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni”. Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2015 roku, jako cyklu otwartych spotkań, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób naszej historii młodszym pokoleniom. W roku 2016, spotkania organizowane były pod kątem 70. rocznicy powrotu Polaków z Bośni. Tym razem zorganizujemy cykl otwartych spotkań ukazujących kulturowe i kulinarne bogactwo tradycji naszych przodków, na które już dziś zapraszamy!

 

Noworoczne życzenia od Ambasady RP w Sarajewie …:)

Na ręce Szefowej naszego Stowarzyszenia otrzymaliśmy od Ambasady RP w Sarajewie i zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń polonijnych życzenia świąteczne i noworoczne. Pod życzeniami – radości, pokoju i miłości – podpisali się Pan Andrzej Krawczyk – Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie i Konsul RP w Sarajewie Pani Agata Grabska.

Pięknym dodatkiem do życzeń jest wydany specjalny kalendarz na rok 2017 – „Kalendarz Polacy w Bośni i Hercegowinie”. Rezultat współpracy Stowarzyszenia polonijnego i Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie. W kalendarzu, oprócz informacji o działających na terenie Bośni organizacjach polonijnych znajduje się krótka historia Polaków jak również wiele zdjęć dokumentujących naszą wieloletnią współpracę.
Mamy nadzieję, iż w Nowym Roku i kolejnych latach nadal będziemy współpracować, a praca ta przyniesie nam wiele pozytywnych efektów. Pięknie dziękujemy

.

 

Harmonogram najbliższych naszych spotkań:

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół zaprasza na pierwsze w tym roku spotkania:

10 stycznia 2017 o godz. 16.00 – próba Chóru /CIK 'Orzeł’/;

21 stycznia 2017 – zabawa noworoczna;

31 stycznia 2017 o godz. 16.00 – spotkanie całego Stowarzyszenia. Podsumujemy rok 2016 i porozmawiamy o planach na najbliższe miesiące /CIK 'Orzeł’/;

7 lutego 2017 o godz. 16.00 – próba Chóru /CIK 'Orzeł’/;

11 lutego 2017 o godz. 15.00 – spotkanie integracyjne dla całego Stowarzyszenia /CIK 'Orzeł’/;

21 lutego 2017 o godz. 16.00 – spotkanie całego Stowarzyszenia /CIK 'Orzeł’/;

Obecność wszystkich mile widziana!  O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.

.

rok 2016

Wszyscy Wszystkim ślą życzenia…:)

Z okazji nadchodzących Świąt, dziękujemy  wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia, wszystkim darczyńcom za pomoc i zaufanie oraz firmom i jednostkom samorządowym, za współpracę z naszą organizacją.

Życzymy pięknych i spokojnych  Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,  nutą wspólnie śpiewanej kolędy, ciepłem kochających serc, bliskością, pokojem i radością….

Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze w Nowym 2017 Roku.

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół

 

.

Informujemy, że nasze  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół (z siedzibą w Bolesławcu, Plac Piłsudskiego 1c) znalazło się na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016!

20 grudnia 2016 r.

 KRS 0000376247

.

„Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni” – zakończenie projektu!

We wtorek, 29 listopada 2016 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” BOK-MCC odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu – ‘Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’. Gościem spotkania była Anna Bober – Tubaj,  Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu a tematem – ‘Historyczne projekty poświęcone osadnikom z terenu byłej Jugosławii realizowane przez bolesławieckie stowarzyszenia i instytucje’.  Pani Anna Bober – Tubaj w bardzo ciekawy sposób przedstawiła dostępną wiedzę o wszystkich projektach realizowanych w Bolesławcu a związanych z powrotem Polaków z byłej Jugosławii po II wojnie światowej. Jest tego sporo.

Pierwsze informacje opisane pojawiły się już – albo dopiero w latach 1972-73. Ich autorem był Leon Piątkowski, a ukazały się w wydawanym ówcześnie „Informatorze Krajoznawczym. Po dłuższej przerwie do tematu powrócono na początku lat ’80 ubiegłego stulecia, za sprawą artykułów umieszczonych w ‘Roczniku Jeleniogórskim’. Pod koniec lat’90 na łamach miesięcznika ‘Karkonosze”, ukazał się cykl artykułów na temat powrotu z Jugosławii do Bolesławca. O historii jugosłowiańskiej polonii wspominana w kilku artykułach również „Głos Bolesławca”.
Na temat „Osiedleń Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947” powstała również bardzo interesująca z punktu historycznego praca magisterska, której autorem jest Tadeusz Jurkowski. Jest to pierwszy ważny dokument, do źródeł którego często odnoszą się kolejni piszący w tym temacie.

Na przestrzeni ostatnich lat powstało również kilka ciekawych opracowań wydanych w postaci książek, autorstwa m.in.: Jana Bujaka, Franciszka Kwaśniaka, Adama Banieckiego. Od 2001 roku organizowany jest Festiwal Kultury a także liczne wystawy i spektakle teatralne. Duży wkład w przekazywanie historii ma założona w 2011 roku nasza organizacja –  ‘Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół’, którego celem jest zachowanie i umacnianie tożsamości narodowej, m.in.: poprzez zachowanie od zapomnienia miejsc, z których członkowie Stowarzyszenia powrócili do Polski po II wojnie światowej a także poprzez naukowe, kulturalne, turystyczne i gospodarcze kontakty z Polakami, którzy pozostali w Bośni. Od początku swojego powstania aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej. Realizuje liczne projekty. W tym roku było partnerem projektu ‘70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie’ współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. W ramach działań projektowych powstała publikacja dokumentująca w chronologiczny sposób cały proces przesiedleń Polaków z Bośni na teren ziemi bolesławieckiej w latach 1946 – 1948 pt. „Z Bośni do Polski – edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej”, której autorem jest Jacek Tomasz Lis.

W spotkaniu oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Miasta, wzięli udział dr Anna Bednarek i dr Karol Kurnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadzący badania kultury w naszym mieście na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Spotkanie zakończyło realizowany przez Stowarzyszenie projekt związany z okrągłą, przypadającą w 2016 roku rocznicą powrotu Polaków. Projekt miał na celu w artystyczny i atrakcyjny sposób przybliżyć  historię i kultywowane od 70 lat tradycje.

zdjęcia ze spotkania prezentujemy na naszym profilu FB   http://www.facebook.com/reemigrancizbosni

.

Dzień Społecznej Super Mocy!

Na zaproszenie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego oraz Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych 'Umbrella’ nasze Stowarzyszenie wraz z Bolesławieckim Towarzystwem Gospodarczym wzięło udział 26 listopada 2016  w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016.
Targi odbyły się na terenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Krzyżowej k/Świdnicy.  Ideą Targów była promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracje sektora publicznego i pozarządowego.

więcej zdjęć z wydarzenia prezentujemy na naszym profilu FB  http://www.facebook.com/reemigrancizbosni

Ostatnie spotkanie z cyklu ….  ‘Ocalić od zapomnienia 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’naszym gościem będzie Anna Bober – Tubaj

Przed nami ostatnie spotkanie w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 29 listopada o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Naszym gościem będzie Anna Bober – Tubaj,  dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. A skoro tematem będą:  ‘Historyczne projekty poświęcone osadnikom z terenu byłej Jugosławii realizowane przez bolesławieckie stowarzyszenia i instytucje’  to porozmawiamy również o naszych projektach.

Jednym z takich projektów, jest ten obecnie realizowany przez Stowarzyszenie –  Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’. Jego celem od początku było pokazanie w atrakcyjny sposób naszej historii pod kątem  przypadającej w 2016 roku  70. rocznicy powrotu Polaków z Bośni, poprzez organizację otwartych, bezpośrednich spotkań z autorytetami w tej dziedzinie, prezentującymi współczesne opracowania na temat historii naszych przodków – wydawnictw historycznych, literatury pięknej, filmu. Organizacja spotkań to również przekazywanie wiedzy na temat historii Polski, kultury i tradycji naszego regionu młodszym pokoleniom.  Oprócz otwartych, popołudniowych, nie zabrakło więc przedpołudniowych spotkań z młodzieżą gimnazjalną. Poprowadzili je Panowie Tadeusz Jurkowski i Marek Szajda.

Projekt rozpoczęliśmy od spotkania z Panem Tadeuszem Jurkowskim, autorem pierwszej pracy magisterskiej na temat „Osiedleń Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947”. Rozmawialiśmy o  uwarunkowaniach politycznych, które spowodowały w XIX wieku wyjazd polskich osadników „za chlebem” na Bałkany, a także czynnikach, które wpłynęły na ich powrót po drugiej wojnie światowej w 1946 roku. Podczas spotkania zorganizowaliśmy seans filmu wyprodukowanego przez bałkańskiego reżysera – Emira Kusturicę „Gucza! – Pojedynek na trąbki” opowiadający o największym na świecie festiwalu – maratonie orkiestr dętych. Kolejne, tym razem spotkanie z autorem trylogii „Galicjanie i Serbowie” było okazją do wręczenia panu Janowi Bujakowi – Odznaki Honorowej, Srebrnej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

O repatriacji Polaków z Jugosławii rozmawialiśmy z Tomaszem Jackiem Lisem. Spotkanie poświęcone było repatriacji Polaków z Jugosławii w 1946 roku. Pan Tomasz Jacek Lis przybliżył zebranym historię Polaków zamieszkujących tereny Bośni na przełomie XIX i XX wieku i historię ich przesiedleń na Ziemie Odzyskane. A wszystko to w oparciu o materiały i liczne dokumenty, z którymi zapoznał się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W oparciu o nie, powstała, wydana latem tego roku, publikacja pt.:  Z Bośni do Polski – edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej’. W październiku, w ramach projektu  gościliśmy studenta  Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  Marka Szajdę  z ciekawym wykładem pod tytułem „Reemigranci, osadnicy ocaleni z obozów. Wymiana ludności na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1950 na przykładzie wybranych powiatów”. Wykład przeplatany był prezentacją map i dokumentów ukazujących różne grupy repatriantów, osadników, przesiedleńców, a także fragmentami filmów dokumentalnych pozyskanych z kronik filmowych, nagrywanych przez osoby prywatne, tuż po przyjeździe na Ziemie Odzyskane.

Na spotkanie  zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą historią i działalnością naszego Stowarzyszenia.

.

ocalicUM3baner

.

Ocalić od zapomnienia … spotkanie z Markiem Szajdą

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 18 października o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Naszym gościem będzie Marek Szajda, który przyjedzie z wykładem  ‘Reemigranci, osadnicy, ocaleni z obozów. Wymiana ludności na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1950 na przykładzie wybranych powiatów’.  Dodatkowo w samo południe  odbędą się warsztaty dla młodzieży z Gimnazjum Samorządowego nr 2.

Marek Szajda –  student Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miasta Wrocławia. Autor kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny najnowszej historii Polski, zwłaszcza dziejów Dolnego Śląska. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów naukowych i grantów badawczych.

„Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni„, to kontynuacja projektu rozpoczętego w ubiegłym roku, jako cyklu otwartych spotkań, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób naszej historii młodszym pokoleniom. W związku z przypadającą w 2016 roku rocznicą,  odbywają  się one pod kątem rocznicowym. Jest to 5 osobnych spotkań w okresie od kwietnia do listopada o różnorodnym charakterze: prelekcje, promocja książek, prezentacje materiałów i publikacji  historycznych. Naszymi gośćmi byli: Tadeusz Jurkowski, Jan Bujak, Tomasz Jacek Lis. Gościem listopadowego spotkania będzie Dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bober – Tubaj. Spotkania odbywają się przy wsparciu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki.

.

Kultura bez granic – odwiedziny w Zittau

W sobotę, 1 października  uczestniczyliśmy w imprezie pod nazwą ‘Ceramika & Tekstylia – tradycyjne rzemiosło z regionu’. Impreza promująca tradycyjne rzemiosło powiązane z dziedzictwem kulturowym regionu odbyła się w pięknej Żytawie, w ramach wspólnego projektu ‘Kultura bez granic – renowacja amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau’.
W ramach promocji Bolesławca na scenie zaprezentował się nasz Chór, a grała nam Kapela ZPiT ‘Bolesławiec’. Po oficjalnym występie zaprosiliśmy wszystkich do tańca. Był to bardzo miło i kulturalnie spędzony dzień.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Nadburmistrz Miasta Zittau Thomas Zenker i Andrzej Kuriata Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Bolesławca. Stowarzyszenie Hartauer Kreative e.V. zaprezentowało, w oryginalnym pokazie mody, przemysł włókienniczy miasta Zittau w latach 1940 do 1990 roku. Bolesławiec promował bogatą ceramikę. Swoje wyroby prezentowały: Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz, Ceramika ARKADIA oraz Ceramika Artystyczną IRENA. Oprócz tradycyjnej ceramiki użytkowej mieszkańcy Zittau mogli podziwiać prace bolesławieckiej artystki Joanny Bruździńskiej, na co dzień tworzącej w pracowni ceramiczno-rzeźbiarskiej BOK-MCC pod okiem Mateusza Grobelnego. Na wspólnym stoisku promocyjnym, atrakcje turystyczne swoich miast promowały punkty informacji turystycznej Bolesławca i Zittau.

‘Kultura bez granic – renowacja amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau’ to wspólny projekt miast Bolesławiec i Zittau, którego celem jest m.in. wzmocnienie potencjału kulturalnego obszaru poprzez przebudowę amfiteatrów w Bolesławcu i Zittau, wzmocnienie współpracy transgranicznej partnerów w zakresie promocji kultury oraz integracja mieszkańców obu gmin.

.

Zaproszenie na spotkanie i promocję książki…

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół zaprasza na spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu  ‘70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie’. Spotkanie odbędzie się 20 września o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’.

Celem realizowanego projektu były wspólne obchody rocznicowe z udziałem środowisk polonijnych – organizacja ‘Polskiego Dnia’ przez bolesławieckie ‘Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków i Przyjaciół’  wspólnie ze ‘Stowarzyszeniem Polaków i Przyjaciół Bolesławiec – Prnjavor’ w pierwszym dniu Festiwalu mniejszości narodowych ‘Mała Europa’. W ramach festiwalu zaplanowano również konferencję historyczną i występy zespołów artystycznych z Bolesławca kultywujących tradycje swoich przodków, jednocześnie prezentujące polską kulturę.

Najważniejszym założeniem projektu było opracowanie dokumentów znajdujących się obecnie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Z opracowania powstała książka autorstwa Tomasza Jacka Lisa – „Z Bośni do Polski”, edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej. Przetłumaczona  na język serbski zawiera dodatkowo rozdział obejmujący okres austro-węgierski, międzywojnie jak i II wojnę światową.  Pierwsze spotkanie promocyjne odbyło się  29 lipca  w Prnjavorze,  podczas konferencji „Polacy na bośniackiej ziemi – 70 lat po wyjeździe”. Prelegentami byli: autor książki, doktorant historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Tomasz Jacek Lis, Jan Bujak – autor serii książek ‘Galicjanie i Serbowie’ i Miloš Miškowić – profesor nauk geograficznych i kartografii oraz dziekan wydziału matematyczno-przyrodniczego uniwersytetu w Sarajewie. Gościem Honorowym była Pani Agata GrabskaKonsul Ambasady RP w Bośni i Hercegowinie. Podczas konferencji odbyła się również krótka część artystyczna w wykonaniu grupy wokalno tanecznej z Zespołu Pieśni i Tańca Bolesławiec, a także koncert Miejskiej Orkiestry Dętej Bolesławiec. Dzień później, zespoły wystąpiły na Festiwalu ‘Mała Europa’, na którym zaprezentował się również bolesławiecki Chór Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

Część książek została przekazana Ambasadzie RP w Bośni i Hercegowinie, środowiskom polonijnym a także pozostawiona w miejscowych szkołach, w celu poszerzania wiedzy na temat historii Polski. Na pamiątkę  konferencji, delegacje z obu partnerskich miast posadziły pamiątkowe drzewo – ‘Drzewo Przyjaźni między Bolesławcem a Prnjavorem’. Polonijne dzieci otrzymały od polskiej delegacji artykuły szkolne, które przydadzą się w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Projekt ‘70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie’ współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Bolesławiec, a partnerami Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki i Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

.

20160901_121401

.

Poniżej prezentujemy list Pana Ambasadora RP w Bośni i Hercegowinie Andrzeja Krawczyka,  odczytany 29 lipca w Prnjavorze podczas konferencji „Polacy na bośniackiej ziemi – 70 lat po wyjeździe”.

Szanowny burmistrzu miasta Prnjavora!

Szanowni goście i przyjaciele festiwalu Mała Europa,

Szanowni przedstawiciele mniejszości polskiej,

Drodzy goście z polskiego miasta Bolesławiec!

Na wstępie chciałbym Was serdecznie pozdrowić i podziękować za zaproszenie do uczestnictwa w obchodach 70. – lecia przesiedlenia Polaków z tego regionu do polskiego miasta Bolesławiec. Niestety, ze względu na inne obowiązki, nie mogłem przybyć i osobiście z Wami być w tym ważnym dniu. Przyjmijcie mój krótki list jako symbol podziękowań i przyjaźni pomiędzy miastami Prnjavor i Rzeczpospolitej Polskiej, a przede wszystkim miasta Bolesławiec, którego przedstawiciele są tutaj dziś z nami.

Prnjavor jest ważnym miastem dla Polski i Polaków. Wiemy ilu Polaków przesiedliło się do tego miasta za czasów panowania Austro-Węgier i ilu ich potomków żyje dziś – którzy nie zapomnieli o swoim polskim pochodzeniu i którzy do dziś szanują i praktykują polską wiarę, tradycję i kulturę. Ważne jest, aby wspomnieć o tym, że część Polaków podczas II wojny światowej powróciło do miasta Bolesławiec w Polsce, gdzie znów część tradycji i języka z obszaru Bośni dalej kultywuje. Nie możemy zapomnieć o naszej wspólnej, często bolesnej, ale również i bardzo pięknej historii i musimy wspólnymi siłami utrzymywać więzi, które istnieją od dziesięcioleci pomiędzy naszymi krajami.

Jako historyk z zawodu, muszę Wam wspomnieć, że władza austro-węgierska sprowadziła w tamtym okresie również dużą liczbę Polaków, którzy pracowali jako urzędnicy, lekarze, inżynierowie i prawnicy, nie tylko w tej okolicy, ale również w innych miastach Bośni i Hercegowiny. Bez względu na to, czy byli to urzędnicy czy rolnicy, za nimi stoją pokolenia, które przez lata żyły na tych terenach i powoli wtapiały się w codzienne życie lokalnych społeczności, aby ostatecznie stać się ich nierozerwalną częścią.

Według spisu ludności z 1990 r. w Bośni i Hercegowinie żyło około 11 tys. osób, które zadeklarowały, że ich językiem ojczystym jest język polski. Polacy żyli w Sarajewie, Travniku, Gradiszce, Prnjavorze, Banja Luce. W Banja Luce w okresie międzywojennym założono urząd polskiego konsula honorowego. W połowie lat 20. XX wieku liczba Polaków w Bośni i Hercegowinie była bliska 12. tys. a w latach 30. Polaków było ponad 15. tys.

Podczas II wojny światowej, w oddziałach jugosłowiańskich partyzantów walczyło około 3 tysięcy Polaków, a groby niektórych możemy znaleźć na cmentarzach wojskowych w Banja Luce i Prnjavorze. Po II wojnie światowej do Polski wróciło około 18 tysięcy ludzi, a większość z nich osiedliła się w okolicach miasta Bolesławiec.

Na terytorium obecnej Bośni i Hercegowiny znajduje się siedem cmentarzy, na których możemy znaleźć groby Polaków, to są cmentarze w Sarajewie, Banja Luce, Devetinie, Srbcu, Lukavcu i Čelinovcu.

Oczywiście to jest tylko krótki wstęp i bardzo podstawowe informacje o skomplikowanej historii Polaków w Bośni i Hercegowinie. Na szczęście o wiele więcej usłyszymy dziś i jutro na tej konferencji. Mam także nadzieję, że uczestnictwo w festiwalu Mała Europa zaowocuje wspaniałymi doświadczeniami i pomysłami na dalszą współpracę.

Jako Ambasador Polski w Bośni i Hercegowinie, pragnę pomóc Wam w podtrzymywaniu więzów kulturowych, ekonomicznych i innych pomiędzy Polską, a przede wszystkim w utrzymywaniu dobrej i przyjacielskiej współpracy pomiędzy gminą Prnjavor i polskimi gminami i miastem Bolesławiec. Pragnę także przypomnieć, że nasza ambasada każdego roku przyznaje środki na utrzymanie polskich cmentarzy, krzyży, kościołów itp. codziennie współpracujemy ze Stowarzyszeniami Polaków w Bośni i Hercegowinie i z przyjaciółmi regionu Prnjavora w Polsce, w Bolesławcu i w innych miastach. Jesteśmy otwarci na każdy rodzaj współpracy. Muszę także szczerze powiedzieć, że marzę o tym, aby pewnego dnia założyć Instytut dokumentujący polskie ślady w Bośni i Hercegowinie, który zbierałby dowody naszej obecności w Waszym kraju. Wiem, że zarówno w Polsce jak i w Bośni i Hercegowinie żyją ludzie, którzy mają wspomnienia i dowody o historycznym znaczeniu, które muszą być uchronione od zapomnienia. To jest oczywiście jeden z pomysłów, który być może spotka się z waszym zrozumieniem.

Jeszcze raz w swoim imieniu, życzę Wam wszystkiego najlepszego i życzę udanego pobytu w tym pięknym mieście, jakim jest Prnjavor i udanego uczestnictwa w tym interesującym festiwalu, jakim jest Mała Europa.

Przy tej okazji wszystkim Polakom z Bolesławca przybyłym dzisiaj do Prnjavora na konferencję oraz festiwal Mała Europa chciałbym przekazać swoje serdeczne pozdrowienia i podziękowania za wieloletnią udaną współpracę i pielęgnowanie przyjaźni polsko-bośniackiej. Mam nadzieję, że pobyt w Prnjavorze będzie dla Państwa doskonałą okazją do odnowienia kontaktów z ziemią przodków, nawiązania nowych przyjaźni, źródłem inspiracji dla nowych działań i projektów, a także po prostu dobrze spędzonym czasem wśród ciepłych i serdecznych ludzi, jakimi są mieszkańcy Bośni i Hercegowiny.

Z poważaniem,

Andrzej Krawczyk

Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie

.

Nasze Stowarzyszenie Partnerem ważnego projektu!

W Bolesławcu i partnerskim mieście Prnjavor trwa realizacja projektu – „70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie„.

W ramach zadań powstała książka autorstwa Tomasza Jacka Lisa – „Z Bośni do Polski”  będąca edycją źródłową dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej. Przetłumaczona  na język serbski zawiera dodatkowo rozdział obejmujący okres austro-węgierski, międzywojnie jak i II Wojnę Światową. Obie będą promowane podczas zorganizowanej w najbliższy piątek w Prnjavorze /Bośnia i Herecegowina/, konferencji pt. „Polacy na bośniackiej ziemi – 70 lat po wyjeździe”. Prelegentami na konferencji będą: autor książki, doktorant historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Tomasz Jacek Lis, Jan Bujak – autor serii książek ‘Galicjanie i Serbowie’ i Miloš Miškowić – profesor nauk geograficznych i kartografii oraz dziekan wydziału matematyczno-przyrodniczego uniwersytetu w Sarajewie. Podczas konferencji odbędzie się również krótka część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca ‘Bolesławiec’, a także koncert miejskiej Orkiestry ‘Bolesławiec’ i Chóru Stowarzyszenia. Dzień później, nasze zespoły wystąpią na Festiwalu ‘Mała Europa’.

banerkonferncja

Projekt „70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Bolesławiec, a partnerami Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki i Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

wwwban

.

Kolejny raz w tym roku, pozyskaliśmy dodatkowe środki na realizację zadań. Pięknie dziękujemy!

W dniach 27 – 31 lipca 2016 roku dwudziestoosobowa delegacja naszego Stowarzyszenia wyjeżdża do Prnjavora (Bośnia i Hercegowina) na Festiwal ‘Mała Europa. Współorganizatorem wyjazdu jest Ośrodek Kultury i Sztuki – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Środki na dofinansowanie wyjazdu pozyskaliśmy w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

OKIS_LOGO_kwadrat_pl

16. Festiwal Kultury Bałkańskiej – /osada reemigrantów/ za nami!

Imprezę zorganizowaliśmy w ramach projektu ‘Festiwal Kultury Bałkańskiej – 16. edycja ’ /osada reemigrantów/ współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie wpisało się w obchody 70. rocznicy powrotu Polaków z Bośni w okolice Bolesławca. Zorganizowana z rozmachem impreza zaprezentowała szerokiej publiczności nasze Stowarzyszenie i kulturę reemigrantów. Przez stoiska przewinęło się sporo młodych ludzi, potomków ówczesnych reemigrantów w poszukiwaniu smaków dzieciństwa. Wspólna praca przy organizacji wpłynęła na jeszcze większą integrację wśród członków naszego stowarzyszenia.

Pozyskane środki pozwoliły na wynajem pawilonów handlowych tzw. „domków’, w których poszczególne grupy mogły zaprezentować bogactwo i różnorodność kultury i tradycji, a także specjalnie na tę okoliczność przygotowane potrawy. W ogłoszonych konkursach na „kociołek bałkański” i „dobrą pitę” zakupiono nagrody rzeczowe. Wydrukowano okolicznościową ulotkę w której wymieniono koła gospodyń wiejskich i grupy stowarzyszeń prezentujące się na Festiwalu. Miejsce osady oznakowano Flagą z logo Stowarzyszenia i logotypem UMWD.

Festiwal Kultury Bałkańskiej jest wydarzeniem prezentującym bogatą kulturę regionu południowej Europy. Ideą Festiwalu jest integracja ludności posiadającej różne korzenie, która osiedliła się w Bolesławcu i okolicy po II wojnie światowej. Oprócz atrakcyjnych stoisk prezentujących wspaniałą kuchnię, odbywają się występy zespołów grających w bałkańskich rytmach. Imprezę odwiedzają potomkowie reemigrantów, mieszkańcy Miasta, turyści i honorowi goście. W tym roku swoją obecnością zaszczycili: Duško Kovačević – Ambasador Bośni i Hercegowiny w RP, Radojko Bogojević – Ambasador Republiki Serbii w RP, Ranko Tomović – Konsul Honorowy Republiki Serbii, Zvonko Barišić –  zastępca burmistrza miasta Valpovo (Chorwacja), Adrijana Jurilj : przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Wisła” z Osijeku (Chorwacja), Dagna Lewandowska – informacja i komunikacja w Przedst.  Komisji Europejskiej, Adam Aurzecki, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Drohobyczu (Ukraina).

Członkowie Stowarzyszenia złożyli kwiaty pod Obeliskiem na Placu Wolności, z okazji 70. rocznicy powrotu Polaków z byłej Jugosławii.

balkan-256

Chór naszego Stowarzyszenia na 16. Festiwalu Kultury Bałkańskiej. Więcej zdjęć z festiwalu w zakładce galeria i naszym profilu FB http://www.facebook.com/reemigrancizbosni

.

O repatriacji Polaków z Jugosławii z Tomaszem Jackiem Lisem…

16 czerwca, odbyło się z spotkanie doktorantem historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Panem Tomaszem Jackiem Lisem. Spotkanie poświęcone było repatriacji Polaków z Jugosławii w 1946 roku. Pan Tomasz przybliżył zebranym historię Polaków zamieszkujących tereny Bośni na przełomie XIX i XX wieku i historię ich przesiedleń na Ziemie Odzyskane. A wszystko to w oparciu o materiały i liczne dokumenty, z którymi zapoznał się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W oparciu o nie, obecnie pracuje nad publikacją  ‘Z Bośni do Polski – edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej’ i jej bośniacką  wersją obejmującą również okres austro-węgierski, międzywojnie jak i II Wojnę Światową. Książka zostanie wydana latem tego roku, w ramach projektu – ‘70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie’.

Podczas spotkania można było nabyć poprzednią książkę Pana Tomasza – ‘Polskie osadnictwo i duchowieństwo w Bośni i Hercegowinie w latach 1894-1920’ opowiadającej o początkach zjawiska, jakim było wychodźstwo galicyjskich chłopów do Bośni i Hercegowiny w okresie austro-węgierskim. Zainteresowani zdobyli nie tylko autograf, ale również mieli okazję porozmawiać o poprzednich pracach autora i planach na przyszłość.

Tomasz Jacek Lis od kilku lat interesuje się wszystkim, co się tyczy historii Bośni i Hercegowiny, a czasem i nawet Chorwacji. Zakochany w archiwalnym kurzu i pożółkłym papierze. Prywatnie jest sympatycznym, młodym człowiekiem z góralską duszą, mieszkającym w Toruniu.  Panu Tomaszowi pięknie dziękujemy za wykład, rozmowę i książki. Te, napisane i te planowane…

26

więcej zdjęć ze spotkania prezentujemy na naszym profilu FB  http://www.facebook.com/reemigrancizbosni

.

osada.folder

Festiwal Kultury Bałkańskiej – 16 edycja /osada reemigrantów/

18 czerwca, Rynek w Bolesławcu!

Festiwal Kultury Bałkańskiej to cykliczna impreza organizowana w Bolesławcu, prezentująca bogatą nie znającą granic kulturę południowej Europy. W trakcie jej trwania można poczuć niezwykłą atmosferę bałkańskiej fiesty, poznać bogactwo i różnorodność tradycji i obyczajów przywiezionych do naszego regionu przez reemigrantów z państw dawnej Jugosławii. Jest to niezwykle cenna inicjatywa w kontekście upowszechniania kultury regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego społeczności z powiatu bolesławieckiego. Impreza stale się rozwija i staje się ważnym punktem na mapie imprez kulturalnych Polski, a nawet  Europy. Od samego początku organizatorem imprezy jest Gmina Miejska Bolesławiec i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potoków oraz Przyjaciół wspiera merytorycznie organizatorów, a od 2014 roku jest współorganizatorem Festiwalu – interesującego połączenia tradycji i nowoczesności. W tym roku odpowiada merytorycznie i finansowo za ważny element wydarzenia jakim jest  ‘osada reemigrantów’, podkreślając tym samym fakt okrągłej – 70. rocznicy powrotu Polaków z Bośni.

Organizacja ‘osady reemigrantów’ w ramach festiwalu, to znaczący element integracji i możliwość aktywnego działania członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potoków oraz Przyjaciół na rzecz wartości budujących i wzmacniających poczucie tożsamości kulturowej obywateli naszego miasta. W pięknej scenerii bolesławieckiego Rynku, zostanie zbudowana ‘osada reemigrantów’ – osada z drewnianych domków, którą zasiedlą koła gospodyń wiejskich, lokalne zespoły folklorystyczne, grupy nieformalne i stowarzyszenia, a prezentować będą materialną i niematerialną kulturę regionu, m.in. tradycyjne potrawy, stroje, rzemiosło. W ramach wydarzenia odbędą się liczne pokazy kulinarne – przygotowanie i degustacja dań bałkańskich, m.in.: pita z dodatkami (na ostro – np. z dynią, cukinią i na słodko – np. z jabłkami, serem, rabarbarem, dynią), zupa gulaszowa i paprykowa, a także pečenica czyli tradycyjne świąteczne danie z pieczonego świniaka. Odbędą się konkursy „na dobrą pitę” i „kociołek bałkański”. I co najważniejsze, nie zabraknie … czarnej jak noc, gorącej jak piekło i słodkiej jak miłość pysznej kawy!

W osadzie, bogactwo i różnorodność kultury i tradycji bałkańskiej,

barwne stroje i potrawy zaprezentują:

Koło Gospodyń Wiejskich Zebrzydowa – prowadząca: Mirosława Kotwica

Koło Gospodyń Wiejskich Tomaszów Bolesławiecki – prowadząca: Elżbieta Borucka

Koło Gospodyń Wiejskich Bożejowice-Rakowice – prowadząca Elżbieta Pachołek

Koło Gospodyń Wiejskich Kierżno – prowadząca: Bożena Tranawska

Koło Gospodyń Wiejskich Ocice – prowadząca: Barbara Omiatacz

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół – prowadząca: Halina Waniak

Stowarzyszenie „Kobiet Aktywnych“ Lipiany – prowadząca: Alicja Janiec 

Zespół folklorystyczny „Niezapominajki”- prowadząca: Irena Sałajczyk

.

Osadę reemigrantów organizujemy w ramach projektu ‘Festiwal Kultury Bałkańskiej – 16. edycja ’ /osada reemigrantów/ Zadanie to jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

logotyp-podstawowy-new2009-Zwww

.

Zarząd  Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół składa serdeczne podziękowanie Gminie Miejskiej Bolesławiec za odrestaurowanie tablicy upamiętniającej powrót Reemigrantów z byłej Jugosławii – 'Po latach tułaczki ponownie na Ojczystej Ziemi’

hdr

Obelisk na Placu Wolności w Bolesławcu

.

’70 lat osadnictwa w Gminie Bolesławiec’

Podczas Bałkańskiej Festy – 5 czerwca 2016 – wzruszającym momentem było wręczenie medali z okazji ‘70 lat osadnictwa w Gminie Bolesławiec’. Pionierzy osadnictwa zamieszkujący gminę z rąk Wójta – Andrzeja Dutkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy – Bogusława Uzieja otrzymali pamiątkowe medale. Wśród osób wyróżnionych znalazła się szefowa naszego Stowarzyszenia Pani Halina Waniak.  Gratulujemy!

medale1foto: ze strony http://gminaboleslawiec.pl/1123/balkanskie-klimaty-z-boleslawic.html       

.

‘Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu – ‘Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’ współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Gościem czerwcowego spotkania będzie Tomasz Jacek Lis doktorant historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tomasz Jacek Lis od lat zajmuje się tematyką Polonii w Bośni i Hercegowinie. Jest doświadczonym badaczem historii tego regionu. Współpracuje ze środowiskiem naukowym w Bośni i Hercegowinie. Jest autorem monografii naukowej i szeregu artykułów umieszczonych na liście Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i European Reference Index for the Humanities. Był kierownikiem projektu digitalizacji poloników finansowanego przez Ambasadę RP w Sarajewie w 2015 r. Obecnie na zlecenie Gminy Miejskiej Bolesławiec pracuje nad publikacją pt. ‘Z Bośni do Polski – edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej’ współfinansowaną ze środków Kancelarii Senatu w ramach projektu – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni  Hercegowinie.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 16 czerwca o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’ BOK-MCC.  Wstęp wolny.

ocalicUM3baner

.

Jan Bujak o  … Galicjanach, Serbach i swoich książkach

We wtorek, 24 maja w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” BOK-MCC odbyło się autorskie spotkanie z Janem Bujakiem zorganizowane w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni”. Zgromadzoną publiczność przywitała Prezes Stowarzyszenia Halina Waniak. W imieniu władz miasta, głos zabrał Kornel Filipowicz zastępca Prezydenta Bolesławca, który podkreślił jak cenne są tego typu spotkania i dbanie o pamięć miejsc, z których pochodzimy, i które są bardzo ważne dla nas i naszych rodzin.

Jan Bujak jest autorem trylogii „Galicjanie i Serbowie”. Jak mówi o tytule …jest prosty – „Galicjanie, bo tak mówili w Bośni o nas (Polakach) przybyłych z Galicji. A Serbowie, bo tak nas nazywano tu, w okolicach Bolesławca po powrocie z Bośni. Pan Jan barwnie opowiadał o powstaniu książek, o rozmowach z ludźmi którzy pamiętają powroty sprzed 70 lat. Podkreślał ogromną odwagę ludzi szukających lepszego miejsca do życia i pracy a przy tym radości, zabawy przy zachowaniu tradycji i polskości. Nie zabrakło krótkich anegdot i ciekawych historyjek. Opowiadania przeplatane były prezentacją dokumentów i zdjęć, a także czytaniem najważniejszych fragmentów powieści. Fragmenty trylogii czytały panie Ewa Sondaj i Renata Fekner.
Kończąc spotkanie zebrani postawili sobie za cel opracowywanie kolejnych wspomnień i wspieranie szczególnie młodzieży w pracach na dokumentacją naszej historii. Przykładem jest ciekawa praca – zaprezentowana przez panią Renatę Fekner – ucznia Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu, Adriana Drąga: „Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju” powstałej w ramach projektu „Poznajemy Ojcowiznę 2005”. W przerwie, tradycyjnie już nie zabrakło małego, słodkiego poczęstunku.

Spotkanie było również okazją do wręczenia panu Janowi Bujakowi – Odznaki Honorowej, Srebrnej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. W imieniu władz Sejmiku, odznaczenie wręczył Kazimierz Huk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, robiąc wszystkim obecnym niespodziankę swoim przybyciem. To samo odznaczenie otrzymała kilka dni temu w Legnicy, podczas „II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych”  Pani Halina Waniak.
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” są przyznawane osobom indywidualnym i organizacjom, działającym w środowiskach lokalnych. Nadaje je, w drodze uchwały, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku, na podstawie rekomendacji specjalnie powołanej do tego celu komisji. Odznaki są wyrazem szczególnego wyróżnienia i docenienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Dolnego Śląska w kraju i na świecie.

Kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni”, współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec odbędzie się w czwartek, 16 czerwca. Gościem będzie Tomasz Jacek Lis z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor licznych publikacji na temat historiografii Bośni i Hercegowiny.

fotorelacja ze spotkania w zakładce – galeria

 

Ocalić od zapomnienia … spotkanie z Janem Bujakiem

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 24 maja o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Naszym gościem będzie Jan Bujak – autor cyklu książek „Galicjanie i Serbowie”, które są efektem wielu niezwykłych spotkań i rozmów z ludźmi, którzy opowiedzieli o  swoich  przeżyciach w Bośni i tu na Dolnym Śląsku, tuż  po przyjeździe w 1946 roku. Pan Jan opowie również o ludziach, którzy już odeszli, a zdążył  z nimi porozmawiać. O Piotrze Burniaku, Bolesławie Kryłowiczu, Władku Torbie, Franciszku Szajwaj, Karolu Komanie czy Annie Hasiak z Osjeka i innych bohaterach tamtych czasów.

Jednym z tych, którzy przywędrowali po II wojnie światowej na Dolny Śląsk jest właśnie Jan Bujak, syn Antoniego i Anieli. Miał wtedy dwa lata. Bośni, gdzie się urodził nie mógł pamiętać. Znał ją jednak dobrze z opowieści rodziców, dziadków i znajomych. W Polsce ukończył Studium Nauczycielskie, a potem Akademię Rolniczą we Wrocławiu. Kształcił się też w warszawskiej SGGW. Przez wiele lat pracował jako pedagog w Olszynie Lubańskiej, Rakowicach Wielkich i Jeleniej Górze. Był doradcą metodycznym i dyrektorem szkoły średniej. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał wiele zaszczytnych wyróżnień.

Parę lat temu Jan Bujak postanowił utrwalić dzieje polskiego osadnictwa w Bośni. Skrzętnie zbierał opowieści, dokumenty, materiały źródłowe, fotografie. W oparciu o nie, powstał niezmiernie ciekawy cykl książek „Galicjanie i Serbowie” obejmujący trzy okresy emigracji Polaków z Galicji do Bośni oraz reemigracji do powojennej Polski:
Część pierwsza: Jędrek i Zosia (1887-1919) – obejmuje okres życia w Galicji, emigrację oraz początki na bośniackiej ziemi do zakończenia I wojny światowej.
Część druga – W Bośni: Wicek i Ania (1919-1940) – to sielskie życie na bośniackiej wsi z sąsiadami Serbami, przedstawiająca wieloletnią pracę na roli i zbieranie jej obfitych plonów.
Część trzecia – Wojna i wyjazd do Polski: Antoni i Aniela (1940-1950) – losy Polaków w Bośni w czasie II wojny światowej oraz reemigracja do powojennej Polski na Dolny Śląsk.

„Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni„, to kontynuacja projektu rozpoczętego w ubiegłym roku, jako cyklu otwartych spotkań, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób naszej historii młodszym pokoleniom. W związku z przypadającą w 2016 roku rocznicą,  odbywają  się one pod kątem rocznicowym. Jest to 5 osobnych spotkań w okresie od kwietnia do listopada o różnorodnym charakterze: prelekcje, promocja książek, prezentacje materiałów i publikacji  historycznych, z zaproszonymi gośćmi, kolejno: Tadeusz Jurkowskim, Janem Bujakiem, Tomaszem Jackiem Lisem, Markiem Szajdą i Anną Bober – Tubaj. Spotkania odbywają się przy wsparciu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki.

ocalicUM2 bujak

 

Harmonogram najbliższych naszych spotkań:

14 maja o godzinie 18.00
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu serdecznie zaprasza członków naszego Stowarzyszenia na wernisaż wystawy „Skąd przybyliśmy. Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX wieku” i wieczór wspomnień. /Budynek Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14/

24 maja o godz. 16.00
Spotkanie z Panem Janem Bujakiem (w ramach projektu ‘Ocalić od zapomnienia – 70 – lat od powrotu Polaków z Bośni’) /Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. Chopina 17/

31 maja o godz. 16.00
próba Chóru /Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. Chopina 17/

5 czerwca   Bałkańska Fiesta /w Bolesławicach/

7 czerwca o godz. 16.00
próba Chóru /Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. Chopina 17/

14 czerwca o godz. 16.00
Spotkanie Stowarzyszenia + próba Chóru
/Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. Chopina 17/

16 czerwca o godz. 16.00
Spotkanie z Panem Jackiem Tomaszem Lisem
(w ramach projektu ‘Ocalić od zapomnienia – 70 – lat od powrotu Polaków z Bośni’) /Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. Chopina 17/

18 czerwca   XVI Festiwal Kultury Bałkańskiej /Rynek w Bolesławcu/

5 lipca o godz. 16.00   próba Chóru /Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. Chopina 17/

12 lipca o godz. 16.00  spotkanie Stowarzyszenia + próba Chóru /BOK-MCC, II piętro – sala konferencyjna/

19 lipca o godz. 16.00  próba Chóru  /BOK-MCC, II piętro – sala konferencyjna/

Zarząd Stowarzyszenia

 

Halina Waniak i Jan Bujak – zasłużeni dla województwa Dolnośląskiego!

Halina Waniak i Jan Bujak  zostali odznaczeni Odznaką Honorową Srebrną – 'Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego’! Uroczystość wręczenia odznaczeń  dla najbardziej zasłużonych działaczy na polu propagowania tematyki historycznej związanej zarówno z Kresami, jak i Ziemiami Odzyskanymi odbyła się 8 maja 2016  w Legnicy, podczas 'II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych’.

Odznaki Honorowe 'Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego’ są przyznawane osobom indywidualnym i organizacjom, działającym w środowiskach lokalnych. Nadaje je, w drodze uchwały, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku, na podstawie rekomendacji specjalnie powołanej do tego celu komisji. Odznaki są wyrazem szczególnego wyróżnienia i docenienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Dolnego Śląska w kraju i na świecie.  poniżej foto odznaczenia, więcej zdjęć w zakładce – galeria

 20160510_155708 20160510_155642

Wernisaż wystawy – „Skąd przybyliśmy. Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50” – podczas najbliższej Nocy Muzeów!

Muzeum Ceramiki serdecznie zaprasza członków  'Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół’ na wernisaż wystawy „Skąd przybyliśmy. Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX wieku” i wieczór wspomnień, który odbędzie się w sobotę, 14 maja o godzinie 18.00 (budynek Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14).

Zaproszenie na najbliższe spotkanie!

Najbliższe spotkanie wszystkich członków naszego Stowarzyszenia odbędzie się we wtorek, 10 maja 2016 r. o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej 'Orzeł’ (Bolesławiec, ul. Chopina 17).  Tuż po spotkaniu, próba chóru!

Walne Zgromadzenie  ‘Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół’ za nami!

We wtorek, 26 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia, na którym podsumowaliśmy rok 2015 i wybraliśmy nowe władze. Stowarzyszeniem  kolejną kadencję  kierować będzie Pani Halina Waniak.

Skład nowego Zarządu Stowarzyszenia wygląda tak:

Prezes – Halina Waniak

Wiceprezes – Tekla Muszyńska

Sekretarz – Urszula Bałut

skarbnik – Karol Herbut

członek zarządu – Bolesław Lisiewicz

Komisja Rewizyjna:Przewodniczący – Stanisław Gałka 

członkowie – Leokadia Klecha i Jerzy Zawada.

Podczas Walnego Zgromadzenia sprawozdanie merytoryczne z naszej działalności w ostatnich latach przedstawiła Halina Waniak. Natomiast finansowe przedstawił dość obszernie Stanisław Galka, a wygląda ono tak:

pozostałe koszty to:

koszty ogólne działań statutowych Stowarzyszenia – 3 746,94

Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy liczy 144 osoby. Działamy społecznie, nie zarabiamy na działalności, a wszystkie składki członkowskie przeznaczamy na realizację zadań statutowych.

W najbliższych tygodniach będziemy zajmować się realizacją projektów, na które pozyskaliśmy w tym roku dofinansowanie, a będą to:

 1. projekt złożony w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie – został pozytywnie rozpatrzony przez Prezydium Senatu. W projekcie występujemy jako partner Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 2. ‘Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’ – cykl otwartych spotkań, tematycznie związanych z przypadającą w 2016 roku okrągłą rocznicą, na które otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Gminy Miejskiej Bolesławiec, w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.
 3. Festiwal Kultury Bałkańskiej – 16.edycja /osada reemigrantów/, na które otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Otrzymaliśmy również,  i przyjęliśmy –  zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego  na II Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, które odbędą się w dniach od 5 do 8 maja 2016 r. na Zamku Piastowskim w Legnicy.

.

Interesujące  spotkanie z Tadeuszem Jurkowskim

W sobotę, 23 kwietnia w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” BOK-MCC odbyło się spotkanie z Tadeuszem Jurkowskim zorganizowane w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni”.

Zgromadzoną publiczność przywitała sekretarz naszego Stowarzyszenia – Tekla Muszyńska. W imieniu władz miasta, głos zabrał Kornel Filipowicz zastępca Prezydenta Bolesławca, który podkreślał jak ważne dla mieszkańców Bolesławca jest dbanie o pamięć skąd pochodzimy.

Pan Tadeusz Jurkowski – emerytowany nauczyciel historii, w latach 1974 – 1985 Dyrektor Studium Wychowania Przedszkolnego (obecnie II LO) – jest autorem pierwszej pracy magisterskiej na temat „Osiedleń Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947”, obronionej w 1970 r.  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Podczas rozmowy przybliżył nam historię reemigrantów z krajów byłej Jugosławii. Opowiadał o uwarunkowaniach politycznych, które spowodowały w XIX wieku wyjazd polskich osadników „za chlebem” na Bałkany, a także czynniki, które wpłynęły na ich powrót po drugiej wojnie światowej w roku 1946.  Z dużą ciekawością śledziliśmy również historię zbierania informacji i pisania samej pracy magisterskiej przez Pana Tadeusza. W przerwie spotkania był słodki poczęstunek, po którym odbył się seans filmu „Gucza! – Pojedynek na trąbki”. Obraz opowiadał o największym na świecie festiwalu – maratonie orkiestr dętych, film ten został wyprodukowany przez bałkańskiego reżysera – Emira Kusturicę.

W ramach projektu planowane są jeszcze cztery kolejne spotkania. We wtorek, 24 maja spotkamy się z Janem Bujakiem autorem serii książek „Galicjanie i Serbowie”, natomiast w czwartek, 16 czerwca z Tomaszem Jackiem Lisem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorem licznych publikacji na temat historiografii Bośni i Hercegowiny. Jesienią odbędą się spotkania z Anną Bober-Tubaj Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Markiem Szajdą – studentem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miasta Wrocławia, autorem kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny najnowszej historii polska, zwłaszcza dziejów Dolnego Śląska. Wszystkie spotkania odbywać się będą w CIK ‘Orzeł’ BOK-MCC, instytucji wspierającej nasze działania.

Panu Tadeuszowi dziękujemy za piękną lekcję historii!

IMG_0327fotorelacja ze spotkania w zakładce – galeria

Walne  Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się  w dniu 26 kwietnia o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, przy ul. Chopina 17 w Bolesławcu.

Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół z siedzibą w Bolesławcu w dniu 26 kwietnia 2016 r.:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej;
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącą Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2015;
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2015 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2013-2015;
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków za lata 2013-2015;
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu;
 13. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członków Zarządu;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Stowarzyszenia;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej;
 16. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 18. Wolne Wnioski;
 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

.

‘Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’ – spotkanie z Panem Tadeuszem Jurkowskim.

Zapraszamy na inaugurację projektu  ‘Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’ współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec w drodze konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2016 roku.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę, 23 kwietnia o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’.  Naszym gościem będzie Pan Tadeusz Jurkowski – autor pierwszej pracy magisterskiej na temat „Osiedleń Polaków z Jugosławii w Powiecie Bolesławieckim” Tuż po spotkaniu wyświetlimy bałkańską historię Romea i Julii podczas największego na świecie festiwal-maratonu orkiestr dętych : ‘Gucza! – Pojedynek na trąbki’  [musical/komedia w reż. Dušana Milića, 2006, czas 94 min.]. Film wyprodukowany przez bałkańskiego reżysera – Emira Kusturicę.

Dodatkowo, w odpowiedzi na zainteresowanie ze strony bolesławieckich szkół, Pan Tadeusz Jurkowski spotka się z młodzieżą gimnazjalną w dniu 12 kwietnia, o godz. 12.00, również w CIK ’Orzeł’.

Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’ to kontynuacja projektu rozpoczętego w ubiegłym roku, jako cyklu otwartych spotkań, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób naszej historii młodszym pokoleniom. W związku z przypadającą w 2016 roku rocznicą, spotkania odbywają  się pod kątem rocznicowym. Będzie to 5 osobnych spotkań. Ich charakter będzie różnorodny – prelekcje, promocja książek, prezentacje materiałów i publikacji  historycznych. Naszymi gośćmi będą kolejno: Tadeusz Jurkowski, Jan Bujak, Tomasz Jacek Lis, Anna Bober – Tubaj, Marek Szajda. Spotkania odbywać się będą w okresie od kwietnia do października przy wsparciu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki.

.

ocalicUM3baner

Zajrzyjmy do swoich rodzinnych albumów,

 stare fotografie mają swój wyjątkowy urok, są skarbem, dzięki któremu możemy „poznać” naszych przodków i ich historie….

Jeśli posiadacie zdjęcia Waszych Rodziców, Dziadków ukazujące pierwsze lata po przyjeździe w okolice Bolesławca, chętnie je wypożyczymy!  Udostępnione zdjęcia zeskanujemy i zaprezentujemy na okolicznościowej wystawie podczas tegorocznego Festiwalu, organizowanego w ramach ‘70 rocznicy powrotu Polaków z Bośni’.

W ubiegłych latach prezentowaliśmy zdjęcia z naszych rodzinnych albumów na wystawach towarzyszących Festiwalowi Kultury Południowosłowiańskiej. Były to wystawy organizowane wspólnie z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu:
–  „Polacy na bośniackiej ziemi”,  wystawie towarzyszyła publikacja – „Polacy na bośniackiej ziemi. Fotograficzne wspomnienia bolesławieckich reemigrantów” /2015/;
– „Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii” /2014/.

 Materiały można przynosić w czasie naszych wtorkowych spotkań, o dacie których informujemy na bieżąco.

 

Zapraszamy do odwiedzania nas na FACEBOOK’u

social_facebook_box_blue www.facebook.com/reemigrancizbosni

 

.

Józef Herbut wśród laureatów nagrody za promocję Bolesławca w 2015 roku.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2015 roku, Pan Józef Herbut, opiekun naszego chóru, otrzymał z rąk Prezydenta Bolesławca Piotra Romana – wyróżnienie.
W uzasadnieniu usłyszeliśmy: ….. Poeta, muzyk, założyciel i członek „Kapeli Herbutów”. Od 2014 roku prowadzi w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki Chór Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Swoje umiejętności chór prezentował podczas XV. Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej, Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości oraz w chorwackim Valpovo podczas uroczystości organizowanych przez Polskie Towarzystwo Kulturalne „Wisła” i 'Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół’ z okazji 125 rocznicy przybycia do Bośni i chorwackiej Slawonii pierwszych polskich osadników z Galicji. Pan Józef, to również autor wielu tekstów utworów ludowych, biesiadnych i melodii bałkańskich. Jest autorem dwóch tomików poezji „Podróż sentymentalna” i „Czas miniony”. Autor słów „Niech historia to zdarzenie na karcie zaznaczy, że pół wieku na tej ziemi przeżyli Polacy” zamieszczonych na tablicy w kościele w Prnjavorze, upamiętniającej polskich osadników, którzy w latach 1894-1946 zamieszkiwali prnjavorskie parafie…. Panie Józefie – gratulujemy! więcej na stronie Urzędu Miasta Uroczysta Gala

_MG_3927

Józef Herbut odbierający wyróżnienie z rąk Prezydenta Miasta Bolesławiec

 

 

.Otrzymaliśmy dofinansowanie kolejnego projektu!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. Tym samym otrzymaliśmy dofinansowanie na złożony przez nas w styczniu tego roku projekt  Festiwal Kultury Bałkańskiej – 16.edycja /osada reemigrantów/.

logotyp-podstawowy-new2009-Zwww

.

Halina Waniak wiceprzewodniczącą Rady Seniorów III kadencji!

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Seniorów III kadencji przeprowadzono głosowanie, podczas którego wiceprzewodniczącą została przewodnicząca naszego stowarzyszenia – Halina Waniak. W skład Bolesławieckiej Rady Seniorów pani Halina Waniak została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Rada dla organów Gminy Miejskiej Bolesławiec pełni funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia osób w starszym wieku. Przewodniczącą Bolesławieckiej Rady Seniorów jest Eugenia Wolska (Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”), a sekretarzem Marianna Doktor (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów).

Więcej informacji  na stronie Urzędu Miasta Bolesławiecka Rada Seniorów

.

Zaproszenie na najbliższe spotkania!

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu  informuje, że najbliższe spotkanie członków Stowarzyszenia  odbędzie się  we wtorek, 23 lutego 2016r. Serdecznie zapraszamy,  kolejne spotkania  planujemy w dniach:

23 lutego w godz. 16.00 – 18.00
15 marca w godz. 16.00 – 18.00 (tylko Chór Stowarzyszenia)
22 marca w godz. 16.00 – 18.00
12 kwietnia
– o godz. 12.00 spotkanie uczniów bolesławieckich szkół z Panem Tadeuszem Jurkowskim (w ramach projektu ‘Ocalić od zapomnienia – 70 – lat od powrotu Polaków z Bośni’)
– w godz. 16.00 – 18.00 (tylko Chór Stowarzyszenia)
23 kwietnia godz. 16.00 – Inauguracja projektu   ‘Ocalić od zapomnienia – 70 – lat od powrotu Polaków z Bośni’, spotkanie otwarte dla członków stowarzyszenia, mieszkańców miasta. W programie spotkanie z Panem Tadeuszem Jurkowskim i projekcja filmu ( w planach – Gucza! Pojedynek na trąbki)
26 kwietnia w godz. 16.00 – 18.00 Walne zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół
Wszystkie spotkania odbywać się będą w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’, ul. Chopina 17 w Bolesławcu.

 prośba o wsparcie – odpisz 1% podatku

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół (z siedzibą w Bolesławcu, Plac Piłsudskiego 1c) nie znalazło na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015!

Zarząd Stowarzyszenia

1

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu!

Urząd Miasta ogłosił rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2016 roku. Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 500 zł na projekt – ’Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’. Będzie to kontynuacja projektu rozpoczętego w ubiegłym roku, jako cyklu otwartych spotkań, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób naszej historii młodszym pokoleniom. W związku z przypadającą w 2016 roku rocznicą, pragniemy aby spotkania odbywały się pod kątem rocznicowym. Będzie to 5 osobnych spotkań. Ich charakter będzie różnorodny – prelekcje, promocja książek, prezentacje materiałów i publikacji historycznych. Pierwsze spotkanie planujemy zorganizować w dniu 23 kwietnia! (o szczegółach poinformujemy na najbliższym spotkaniu).

ZNACZEK 2

5 lat Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół podczas jubileuszu były wspomnienia, podziękowania, wiersze i życzenia…

W  piątek, 22 stycznia 2016 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” BOK-MCC odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia, a dokładnie wpisania do rejestru KRS – „Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół”. Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i zrealizowanych działań, a także wyznaczenia kierunków działań na przyszłość. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piotra Romana. Zaproszeni na uroczystość goście dziękowali Członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności oraz życzyli kolejnych jubileuszów i wytrwałości w realizacji wymierzonych celów.Podczas gali,  Prezes Stowarzyszenia – Halina Waniak złożyła podziękowania instytucjom, firmom oraz osobom wspierających ich działalność. Wśród gości nie zabrakło Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Tadeusza Samborskiego, przedstawicieli władz Miasta Bolesławiec: Prezydenta Piotra Romana, jego zastępcy Kornela Filipowicza, Przewodniczącego Rady Jarka Kowalskiego, a także Wicestarosty Bolesławieckiego – Mariana Haniszewskiego, przedstawicieli gmin – zastępcy Wójta Gminy Bolesławiec Romana Jaworskiego, sekretarza Gminy Nowogrodziec – Dariusza Jancelewicza, dyrektorów instytucji miejskich i wielu przyjaciół.

Stowarzyszenie od początku swojego działania angażuje się w przywracanie pamięci  polskich osadników na terenach obecnej Bośni i Hercegowiny. Aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej, angażuje  się w organizację Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej, a od 2014 roku jest współorganizatorem imprezy. Choć Stowarzyszenie działa „dopiero” pięć lat, na swoim koncie ma już wiele osiągnięć na rzecz lokalnej społeczności, o których przypomniano w formie filmu podsumowującego dotychczasową działalność przygotowanego przez bolesławiecką Telewizję Azart-Sat. Podczas gali zaprezentował się Chór Stowarzyszenia pod kierownictwem Józefa Herbuta. Uroczystość uświetnił również występy dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Bolesławiec”, a o muzyczne powitanie zadbała Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec”. Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

15_n

więcej zdjęć w zakładce galeria.

630logastowarzzaproszenie.

Z okazji jubileuszu naszego Stowarzyszenia –  pan Józef Herbut napisał wiersz:

Jubileusz 5 – lecia

My Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, od pięciu lat razem jak dobra rodzina.
Jeszcze duchem młodzi z dozą witalności, a o swych kłopotach nikt tu nie wspomina.

Wszystkich nas dziś łączy jedna ważna sprawa, by zdążyć ocalić cos od zapomnienia –
Mały skrawek ziemi, gdzie Vrbas i Sava leży nam w sercu, porusza sumienia.

W tym prezes Halinka zawsze nieugięta, gdy coś postanowi, to dopina swego.
Czasami o wsparcie prosi Prezydenta, by dorzuciła grosik do celu szczytnego.

W Bośni się zjawiamy od pewnego czasu, aby upamiętnić tych, co tam zostali
Na długi spoczynek wśród bośniackich lasów, które w swej młodości z trudem karczowali.

Powiat naszych Ojców serdecznie nas wita, byśmy się tam czuli jak w domu u siebie.
Tak się więź umacnia, a przyjaźń rozkwita. I tak się przyjaciół poznaje w potrzebie.

Mile nas witano w chorwackim Valpowie, gdzieśmy mini koncert dali publiczności.
Dziś krótka treść wiersza, tego nie opowie. Ileśmy zaznali ludzkiej serdeczności.

Zawsze nam przychylna jest Dyrektor BOK-u, z jej pomocą trwamy od roku do roku.
Umiemy się bawić, jeździmy po świecie, a dziś obchodzimy swoje pięciolecie,

                                                                                                                         22 stycznia 2016
                                                                                                                               Józef Herbut

.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie  w  2016 roku!

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni Ich Potomków Oraz Przyjaciół w Bolesławcu informuje, że pierwsze spotkanie członków Stowarzyszenia  w 2016 roku odbędzie się 12 stycznia 2016 r w CIK (Centrum Integracji Kulturalnej 'Orzeł’) w Bolesławcu, ul. Chopina 17.

pl

rok 2015

„ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA ”

Członkowie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu oraz ich znajomi i rodzina w ramach projektu ‘Ocalić od zapomnienia’ w dniach 19-26.09.2015r. pojechali do Bośni na polskie cmentarze. Porządkowali je wokół postawionych Krzyży w miejscowościach; Gumiera, Dziewięcina, Nowy Martyniec, Rakowiec, Kunowa i Jadowica. Osoby biorące udział w wyjeździe były goszczone przez Władze Prnjavora, Srbca, Biskupa z Banja Luki – Franja Komaricę, Księdza Lukendę z Prnjavora oraz Rodzinę Igora Kanjskiego. Uczestnicy mieli również okazję, brać udział w mszy Świętej w Banja Luce i Prnjavorze. Była to sentymentalna, poruszająca i ujmująca nasze serca pielgrzymka śladami naszych przodków.

2 1   3          foto: archiwum Stowarzyszenia 

Obchody 125. rocznicy polskiego osadnictwa –  z Galicji do Slavonji i Baranji

W dniach 26 – 28 czerwca 2015 r. w Valpowie k. Osjeku na zaproszenie Polskiej Ambasady RP w Zagrzebiu oraz Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Wisła” z Osjeku /Slawonia/ i pod patronatem Prezydenta Bolesławca podczas dorocznej imprezy „Valpovackie Lato” uczestniczyliśmy w obchodach 125 rocznicy osadnictwa Polaków z Galicji w Chorwacji – Slavonji. Razem ze Stowarzyszeniem pojechała Orkiestra Dęta – Bolesławiec, ZPiT „Mały Bolesławiec, Chór Stowarzyszenia i zespół „Gościszowianki”. Odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy – 125 lat osadnictwa Polaków z Galicji (tablicę odsłonili: konsul RP w Chorwacji – Janusz Tatera i Prezydent Bolesławca – Piotr Roman. Tablica została zamontowana w Kaplicy im. Jana Pawła II w Tikveš na terenie parku Kopačkirit.
W programie Dni Polaka z Bolesławca na Lecie Valpowskim znalazło się wiele polskich akcentów między innymi: zaprezentowano wystawę fotograficzną o polskich osadnikach z Galicji do Bośni i dzisiejszej Chorwacji, film o Bolesławcu oraz występy artystyczne. Odbyło się również spotkanie autorskie z Janem Bujakiem, autorem dwóch tomów książek poświęconych polskim osadnikom z Galicji, a przetłumaczonych na język chorwacki (w Polsce zostały wydane pod tytułem „Galicjanie i Serbowie”). W trakcie obchodów odbyło się spotkanie pn. Okrągły stół – „Możliwość współpracy gospodarczej Polskich podmiotów gospodarczych i podmiotów gospodarczych z regionu Slawonia i Barania w Republice Chorwacji”. Polskę reprezentował Prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

www_IMG_0701 więcej zdjęć w zakładce galeria

Pamiątką z naszego wyjazdu do Valpowa jest  wiersz napisany przez pana Józefa Herbuta:

Pod bałkańskim niebem

Karašica przez Valpovo dzisiaj wolniej sobie płynie
Słucha jak się bawi miasto, które z tej tradycji słynie.

Tutaj trwa ‘Lato Valpowskie’, noc krótka minie bez spania.
Próżno głośny zegar z wieży woła do opamiętania.

Wciąż bałkańskie dźwięczą rytmy, przy piwie i dobrym winie.
Szał dopada uczestników, i nikogo nie ominie.

To był polski dzień w Valpowie, więc my trwamy aż do końca.
Wrócimy do hotelików, prze pierwszym promykiem słońca.

                                                                                     .  Józef Herbut

.

SPOTKANIE Z KAPELĄ HERBUTÓW

W czwartek 28 maja 2015 o godz. 16 00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” 
w Bolesławcu odbędzie się kolejne wyjątkowe spotkanie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni Ich Potomków Oraz Przyjaciół w Bolesławcu z Kapelą Herbutów której szefują Janina i Józef Herbutowie. Pan Józef śpiewa i gra na akordeonie, a pani Janina gra na skrzypcach. W repertuarze mają piosenki na bałkańską nutę oraz polskie piosenki ludowe.
Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni Ich Potomków oraz Przyjaciół oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki i realizowane jest w ramach zadania „Ocalić
od zapomnienia” współfinansowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec
w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW!

 Zarząd Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz.16.00 w sali Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu przy ul.Chopina 17.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli nie będzie odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie  Walne Zebranie Członków  nie doszłoby do skutku, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków  na ten sam dzień tj. 28 kwietnia 2015 r. o godz.16.15 w tym samym miejscu.

SPOTKANIE CAŁEGO STOWARZYSZENIA!

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół  zaprasza wszystkich członków na spotkanie  w dniu 07.04.2015 r o 16:00 w Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu ul Chopina 17 (dawne kino Orzeł).

SPOTKANIE INTEGRACYJNE!

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół  zaprasza wszystkich członków na spotkanie integracyjne w dniu 12.02.2015 r o 15:00 w Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu ul Chopina 17 (dawne kino Orzeł).

STOWARZYSZENIE REEMIGRANTÓW Z BOŚNI, ICH POTOMKÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ OTRZYMAŁO 3000ZŁ NA SWÓJ PROJEKT ”OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”.

Co roku Urząd Miasta ogłasza konkurs na „wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego”. W ramach otwartego konkursu lokalne stowarzyszenia i inne instytucje mogą uzyskać dofinansowanie realizacji swoich projektów.

.

pl

rok 2014

Rakovac

Z inicjatywy Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni i ich Potomków oraz Przyjaciół z Bolesławca, przy współpracy Piotra Romana – Prezydenta Miasta Bolesławiec i Boźidara Ivanovića – zastępcy naczelnika powiatu Prnjavor (BiH) na terenie starego cmentarza w Rakovac (powiat Prnjavor) w dniu 18 sierpnia 2014r. odbyła się wzruszająca uroczystość upamiętnienia zmarłych polskich osadników z Galicji, postawieniem nowego, symbolicznego, krzyża i odsłonięciem dwujęzycznej tablicy z napisem. W uroczystości udział wzięli m.in.: Robert Amroziak – Konsul RP w Sarajewie, ppłk Krzysztof Karczewski – dowódca Polskiego Kontygentu Wojskowego Jednostki Wojskowej 4810 EUFOR Ilidża z Sarajewa, Janusz Tatera – konsul RP z Zagrzebia, Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec, Józeł Pokładek – przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec, radni miasta Bolesławiec, Boźidar Ivanović – zastępca naczelnika powiatu Prnjavor (BiH), Zoran Dukić – przewodniczący Rady Miasta Srbac, przedstawiciele organizacji polonijnych z Prnjavoru i Banja Luka, oraz 85 osobowa delegacja potomków polskich osadników z powiatu Bolesławiec (w tym członkowie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni i ich Potomków oraz Przyjaciół z Bolesławca), orkiestra dęta i zespół folklorystyczny. Wielu członków rodzin potomków polskich osadników zamieszkuje w chorwackiej Baranji i Slavonii. Modlitwę za zmarłych odmówił i poświęcenia krzyża i tablicy dokonał ordynariusz diecezji Banja Luka biskup dr Franjo Komarica. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów, zapalaniem zniczy i odśpiewaniem stosownym do okoliczności pieśni religijnych i patriotycznych.

więcej zdjęć w zakładce galeria

DSC05242

Spotkania Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół odbywają się w każdy drugi i ostatni wtorek miesiąca o godzinie 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej (dawne kino Orzeł) przy ul. Chopina 17.  Terminy następnych spotkań podane zostaną w późniejszym    terminie.

KOLĘDY W WYKONANIU CHÓRU STOWARZYSZENIA – BOLESŁAWIECKA GWIAZDKA ŻYCZLIWOŚCI 19.12.2014

chór

ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ POLAKOM ZAMIESZKAŁYM NIEGDYŚ W BiH

Tablica w języku polskim i miejscowym ufundowana została przez Ambasadę RP w Sarajewie w ramach projektu polonijnego.
 W katedrze katolickiej w Prnjavorze (Republika Serbska BiH) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskich osadników, którzy w latach 1894-1946 zamieszkiwali parafie prnjavorskie. Tablica w języku polskim i miejscowym ufundowana została przez Ambasadę RP w Sarajewie w ramach projektu polonijnego. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Polonii w BiH, Stowarzyszenia reemigrantów polskich z Bolesławca, miejscowych władz kościelnych, Urzędu miasta Bolesławca, m. Prnjavoru i m. Srbca, PKW EUFOR oraz placówki dyplomatycznej RP w Sarajewie.

W trakcie obchodów odbyła się m. in. msza święta konsekrowana przez prnjavorskiego proboszcza katolickiego, występ orkiestry z Bolesławca oraz uroczysty obiad z udziałem wszystkich gości. W przemówieniu do zebranych konsul RP w BiH podkreślił bardzo pozytywną rolę, jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym ówczesnego państwa oraz zwrócił uwagę na potrzebę zachowania ich dokonań we wdzięcznej pamięci potomków. Udzielił także krótkiego wywiadu lokalnym mediom. W zgodnej ocenie uczestników uroczystości przebiegły w znakomitej, wzruszającej atmosferze i stanowiły kolejną okazję do wzmacniania polskiej obecności w BiH w wymiarze symbolicznym oraz materialnym.

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ!

23.listopada 2014r. odbędzie się uroczyste wmurowanie tablicy upamiętniającej polskie parafie w I połowie XX w. w powiecie Prnjavorskim. Uroczystość przygotowuje Ambasada Rzeczpospolitej Polski w Sarajewie razem z proboszczem kościoła rzymsko-katolickiego Vlado Lukendom. Jako Stowarzyszenie, w związku z wieloletnią współpracą, zostaliśmy wyróżnieni i zaproszeni na tak ważne wydarzenie.

Stowarzyszenie nasze organizuje wyjazd do Bośni  do Prnjavora na uroczystość odsłonięcia tej tablicy poświęconej Pamięci „Polakom, którzy w latach 1894– 1946 żyli na terytorium dzisiejszej gminy Prnjavor w parafiach: Devetina, Gumiera,Kunova, Novi Martiniać, Rakovać i Stara Dubrava. Uroczystość odbędzie się dnia 23.11.2014r. o godz. 13-tej w Kościele Parafialnym w Prnjvorze.

ZOSTALIŚMY WYRÓŻNIENI!

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół zostało wyróżnione przez prezydenta za promocję miasta Bolesławiec w 2013 r. Nagrodę w kategorii działalność społeczna odebrała prezes stowarzyszenia, p. Halina Waniak. W uzasadnieniu napisano: „W 2013 roku członkowie stowarzyszenia brali czynny udział w wielu działaniach nie tylko na terenie Bolesławca, ale również poza granicami kraju. Uczestniczyli w spotkaniu z kardynałem Vinko Pulijica oraz brali udział w projektach: „Seniorzy w akcji” oraz „Reemigranci z Bośni” – projekt doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoją pomocą służyli w zbieraniu materiałów do książki „Galicjanie i Serbowie” oraz do drugiego wydania książki „Dzieje Polaków w Bośni”.

Więcej na ten temat, tutaj: Laureaci nagród za promocję miasta Bolesławiec i relacja telewizyjna wręczania nagród

2013 wyroznienie

Ostatnio mówiono o nas w TVP. Warto przeczytać: http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/ludzie/renesans-jugonostalgii-w-boleslawcu/12406706?fb_action_ids=578759235520910&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22578759235520910%22%3A625193084168913}&action_type_map={%22578759235520910%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map=[]

Zapraszamy na stronę internetową http://polacy-w-bosni.pl/ stworzoną przez p. Antoniego Ciaćka!

 Zapraszamy na Facebooka!

Najnowsze informacje, ciekawostki i mnóstwo interesujących linków! Grupa na Facebooku Moja Bośnia założona przez p. Helenę Marszałek Ferlewicz. Polecamy!

https://www.facebook.com/groups/512781455399149/

pl

rok 2013

 UPAMIĘTNIAJĄCA MSZA ŚWIĘTA

W niedzielę,  14.07.2013 roku w Ocicach odbyła się msza święta upamiętniająca rocznicę tragicznej śmierci ks. Antoniego Dujlovicia, który pracował w polskiej parafii w Gumjerze w byłej Jugosławii. W uroczystościach wzięli udział księża z Bośni i Hercegowiny. Poniżej ciekawy artykuł dla osób znających serbsko-chorwacki o podobnej tematyce – polecamy!

http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=38501

Więcej o księdzu Dujloviciu w „Niedzieli”:

http://www.niedziela.pl/artykul/44611/nd/Wierny-Bogu-i-ludziom

http://www.niedziela.pl/artykul/17602/nd/60-rocznica-smierci-ks-Antoniego

Oto relacja z tego wydarzenia nadana przez Telewizję Wrocław:

Relacja o Polakach z Bośni 10:00 – 13:00

http://www.tvp.pl/wroclaw/fakty/11522508 (od 10 do 13 minuty)

A tu relacja nadana przez Telewizję Lokalną w Bolesławcu:

http://azartsat.pl/index.php/reportaz/3266-na-bakask-nut-11-lipca-2013

BAŁKAŃSKA FESTA!

9 czerwca 2013 roku po raz VIII odbyła się „Bałkańska Festa” w Bolesławicach. Był to wyjątkowy festiwal śpiewu, tańca i kuchni bałkańskiej. Uczestnicy mogli podziwiać występy zespołów folklorystycznych, posłuchać wspomnień i opowieści reemigrantów, spróbować potraw bośniackich oraz obejrzeć wystawę starych fotografii z Bośni.

Oto zbiór zdjęć z trzech ostatnich imprez, wykonanych przez p. Bożenę Długosz:

Zdjęcia z czerwcowych imprez bośniackich

Relacja bolec.info: http://www.bolec.info/index.php?op=informacje&news=9114

WYSTAWA FOTOGRAFII REEMIGRANTÓW

8 czerwca 2013 roku w Tomisławiu odbyła się wystawa starych fotografii reemigrantów z byłej Jugosławii. Oprócz galerii zdjęć, zobaczyć można było także odtworzone elementy architektury bośniackiej, które wykonał specjalnie zatrudniony do tego  modelarz. Przyniesione zostały także stare narzędzia do prac gospodarskich. Wszyscy chętni mogli zmierzyć się z pracą, jaką na co dzień wykonywali Polacy w Bośni! Czas uprzyjemniły ponadto – bałkańska kuchnia i polsko-jugosłowiańska muzyka. Oto kilkanaście zdjęć z tego spotkania!

Zdjęcia z imprezy w Tomisławiu

Relacja Telewizji Łużyce: http://www.luzyce.info/boleslawiec/udana-zabawa-w-tomislawiu

29 /30.06.2013 po raz XII odbyło się „Święto pieczonego prosiaka” w Gościszowie

W Bośni pieczenica (pečenica – pieczony nad ogniem prosiak)  była główną atrakcją świąt. W uczcie zorganizowanym w parku w Gościszowie uczestniczy nie tylko społeczność lokalna gminy Nowogrodziec, ale także mieszkańcy z innych regionów naszego kraju oraz goście z Niemiec, Czech i terenów byłej Jugosławii. Przy okazji wspólnego biesiadowania prezentowane są tradycje, zwyczaje i występy folklorystyczne – polskie, bośniackie i nie tylko.