Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w dniu 9 czerwca 2022 roku

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ,ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze , które odbędzie się w dniu 9 czerwiec 2022 r. o godz. 15.30 w BOK sala konferencyjna. Obecność obowiązkowa.

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania.
2. Powitanie gości.
3. Wybór
– Przewodniczącego Walnego Zebrania
– Sekretarza Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji :
– Skrutacyjno – mandatowej
– uchwał i wniosków
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne .
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi za okres 2019-2022 r..
12.Zgłoszenie kandydatów do nowego zarządu i ich prezentacja.
13.Ogłoszenie wyników wyborów do:
a) do Zarządu
b) do Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia wyboru członków Zarządu
b) zatwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej
15. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu.
16. Sprawy rożne.
17. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

Zarząd

Skip to content