Polskie Ślady w Bośni

Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, ogłosił wyniki konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023”. Nasz projekt – 'POLSKIE ŚLADY W BOŚNI’ – otrzymał dofinansowanie!

To będzie kolejny nasz Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Walne Zebranie – 26.04.2023r

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu:

26 kwietnia 2023, o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 c, II piętro)

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania.
2. Powitanie gości.
3. Wybór
– Przewodniczącego Walnego Zebrania
– Sekretarza Walnego Zebrania
4 .Wybór Komisji :
– skrutacyjnej – mandatowej,
– uchwał i wniosków,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok;
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok;
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne;
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za okres 2022 r.;
14. Zgłoszenie kandydata do komisji rewizyjnej i prezentacja;
15. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata:
a/ do Komisji Rewizyjnej
16. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/zatwierdzenia wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

Obecność członków Stowarzyszenia – obowiązkowa!
Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w dniu 9 czerwca 2022 roku

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ,ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze , które odbędzie się w dniu 9 czerwiec 2022 r. o godz. 15.30 w BOK sala konferencyjna. Obecność obowiązkowa.

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania.
2. Powitanie gości.
3. Wybór
– Przewodniczącego Walnego Zebrania
– Sekretarza Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji :
– Skrutacyjno – mandatowej
– uchwał i wniosków
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne .
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi za okres 2019-2022 r..
12.Zgłoszenie kandydatów do nowego zarządu i ich prezentacja.
13.Ogłoszenie wyników wyborów do:
a) do Zarządu
b) do Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia wyboru członków Zarządu
b) zatwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej
15. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu.
16. Sprawy rożne.
17. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

Zarząd

Polskie ślady w Bośni

Projekt 🔹Polskie ślady w Bośni🔹 jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.

W sobotę, 24 września 2022 na cmentarzu w Jadovicy (Bośnia i Hercegowina) odbyła się wzruszająca uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej Polaków żyjących w Bośni w latach 1892-1946 i pochowanych w tym miejscu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ambasada RP w Sarajewie / Ambasada R. Poljske u Sarajevu: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie – Miłosz Pieńkowski i Bohdan Korzeniowski – Kierownik referatu. Żołnierze XXIII zmiany PKW EUFOR pod dowództwem ppłk Wojciecha Adamowicza, przedstawiciele Stowarzyszenie Polaków „Bolesławiec” z Prnjawora – Igor Kanjski i Tomislav Durtka a także Branko Deket, przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze. W uroczystości uczestniczył również Milosz Panić od lat opiekujący się tym miejscem.

Po złożeniu wiązanek kwiatów, poświęcenia tablicy dokonał Ksiądz Vlado Lukenda i Ksiądz Kapelan Tomasz Serwin. Po uroczystości na cmentarzu odbyła się Msza Św. w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Prnjavorze, odprawiona przez obu księży. Był czas również na krótkie odwiedziny w siedzibie polonijnego stowarzyszenia, mieszczącego się obok kościoła.

Zarząd Stowarzyszenia gorąco dziękuje wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uświetnili swoją obecnością tę uroczystość.

Dwa dni wcześniej, w sarajewskim Muzeum Knjizevnosti, zorganizowaliśmy spotkanie połączone z bardzo ciekawym wykładem dr Enesa S. Omerović pt. 'Polacy w Bośni i Hercegowinie’, tłumaczonym przez dr Tomasza Jacka Lisa.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ambasada RP w Sarajewie / Ambasada R. Poljske u Sarajevu w osobach Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie – Jarosław Lindenberg, Konsul RP – Miłosz Pieńkowski, Krystyna Żukowska-Efendić i Urszula Ristić.

Po spotkaniu odwiedziliśmy Cmentarz Sveti Mihovlj będącym dziś narodowym pomnikiem BiH, na którym pochowani są znani Polacy: Józef Ilnicki, Robert Miączyński, Franciszek Zagórski, Jakub Mikuli. Ich nagrobki wymagają renowacji, której nasze stowarzyszenie planuje się podjąć w niedalekiej przyszłości.

Przed spotkaniem po pięknym Sarajewie oprowadził nas dr Tomasz Lis, intersująco opowiadając o tym wielokulturowym mieście.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.
Skip to content