Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
w dniu 9 czerwca 2022 roku

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ,ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze , które odbędzie się w dniu 9 czerwiec 2022 r. o godz. 15.30 w BOK sala konferencyjna. Obecność obowiązkowa.

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania.
2. Powitanie gości.
3. Wybór
– Przewodniczącego Walnego Zebrania
– Sekretarza Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji :
– Skrutacyjno – mandatowej
– uchwał i wniosków
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne .
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi za okres 2019-2022 r..
12.Zgłoszenie kandydatów do nowego zarządu i ich prezentacja.
13.Ogłoszenie wyników wyborów do:
a) do Zarządu
b) do Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia wyboru członków Zarządu
b) zatwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej
15. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu.
16. Sprawy rożne.
17. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

Zarząd

Witamy na stronie internetowej
Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

Mieszkańcy miasta i okolic Bolesławca mają silne historyczne i kulturowe związki z krajami Bałkanów, pochodzące jeszcze z XIX wieku. Po roku 1946, głównie z powodów politycznych i narodowościowych, wrócili do Polski i osiedlili się na Ziemiach Odzyskanych, głównie w okolicach Bolesławca. Polscy reemigranci przywieźli ze sobą tradycje, kulturę i zwyczaje, które przyjęli w Bośni i zaszczepili je na Ziemiach Odzyskanych. Kultywowane są one do dzisiaj i stanowią wielkie bogactwo naszego regionu. Z ich inicjatywy powstało w 2011 roku  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół  (zarejestrowane w KRS 19 stycznia 2011, pod numerem 0000376247) , którego głównym celem jest zachowanie i umacnianie tożsamości narodowej, m.in. poprzez zachowanie od zapomnienia miejsc, z których członkowie Stowarzyszenia powrócili do Polski a także poprzez naukowe, kulturalne, turystyczne i gospodarcze kontakty z Polakami, którzy pozostali w Bośni. Działania stowarzyszenia wpisują się w program międzynarodowej współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z jednym z miast partnerskich jakim jest Prnjavor w Bośni i Hercegowinie, z którym to umowę partnerską podpisano w 1974 roku.

Czym  zajmuje się nasze Stowarzyszenie?

• dbamy o pamięć miejsc, z których przyjechali najstarsi członkowie, od początku swojego działania angażujemy się w przywracanie pamięci polskich osadników na terenach obecnej Bośni i Hercegowiny, Chorwacji
• odwiedzamy i porządkujemy polskie cmentarze w Bośni, ostatnio te wokół postawionych Krzyży w miejscowościach: Gumiera, Dziewięcina, Nowy Martyniec, Rakowiec, Kunowa i Jadowica,
• dbamy o utrzymanie kontaktu z językiem serbsko-chorwackim oraz szeroko rozumianą kulturą – piosenkami, sztuką, tradycjami kulinarnymi,
• współpracujemy ze środowiskiem polonijnym, działającym i w Bośni, i w Chorwacji,
• nie zatrzymujemy się tylko na przeszłości – stawiamy również na rozwój i wspólną zabawę, na naszych cyklicznych spotkaniach nie tylko śpiewamy (założyliśmy nawet własny Chór), recytujemy wiersze, ale również przyrządzajmy bośniackie dania,
• organizujemy otwarte spotkania, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób naszej historii młodszym pokoleniom, ich charakter jest różnorodny – prelekcje, promocja książek, prezentacje materiałów i publikacji historycznych,
• poprzez swoje działania staramy się na szeroką skalę upamiętnić i spopularyzować wiedzę o losach polskich reemigrantów.

Najnowsze wpisy

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia, jak co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę

Zobacz całość >>

Jedziemy do Bośni

W ostatni weekend lipca w Bośni, odbywa się Festiwal Mniejszości Narodowych Gminy Prnjvavor „Mała Europa”. To już 10. edycja tej barwnej, wielokulturowej imprezy, której współorganizatorem

Zobacz całość >>